ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ। ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ। ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Arthur Williams

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸੇਨੇਕਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ. ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਧਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: ਉਹ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੁਪਨੇ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਨੇਕਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ।

ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ।<3

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੂਲ

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਆਣਪ, ਸੰਤੁਲਨ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। , ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ,ਬਾਲਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵੈ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੌਤ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੀਵੰਤ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ

ਦਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੁਆਗਤ, ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿੱਘ, ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ "ਜੜ੍ਹਾਂ" ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਠੰਡ, ਸੁਆਰਥ, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ

ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਫਾਦਰ ਆਰਕੀਟਾਈਪ (ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ) ਅਤੇ ਸੇਨੇਕਸ (ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਰੁਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਮਰੱਥਾ)।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ   5 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਛੂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. (ਏ.-ਰੋਮਾ)

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ।

ਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੂਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨ (ਬੁੱਧੀ-ਬੋਧ-ਸਪਸ਼ਟਤਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਲੱਭੋ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

2. ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਖਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।

3. ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਬੂਤ

ਅਸਲੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਯਾਦਾਂ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫ਼ਾਈ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

5. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੇਨੇਕਸ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੰਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਅ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਮੌਤ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ।

ਮਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।