ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਆਮ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ)।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਮਦਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ।

ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ " ਬਾਹਰ" ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ " ਛੋਟੇਪਨ ", ਹੀਣਤਾ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ, ਸੰਤਾਂ, ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ)।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ

 • ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਮੌਤ (ਓਨੀਰਿਕ)
 • ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹਸਤੀਆਂ)
 • ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ <7 ਲਈ ਬੇਨਤੀ>“ਚਮਤਕਾਰ” (ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪ)
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵੈ-ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਸਪੇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਉੱਚ, ਇੱਕ "ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ। 7>ਜਾਦੂ " ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬਚਤ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਡ੍ਰੀਮ ਲੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ

ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਬੁਰਾਈ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੰਬਲ ” (ਰੂਪਕ) ਠੰਡ, ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹ ਪਲ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਓ।

ਭਗਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾਸੁਪਨੇ ਇੱਕ " ਇਲਾਜ " ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਰਲੱਭ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ , ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਰਵੱਈਆ।

ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

 • ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਅਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਡਰ
 • ਭਗਤੀ
 • ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ
 • ਭਰੋਸਾ
 • ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    11 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

<15. ਸਪੇਸਚਰਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ "ਮਨੁੱਖੀ" ਵੀ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ "ਕੁਝ" ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਰਨਵਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੀੜਤਤਾ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੀਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ।

3. ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "<7" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ>ਸਮਰਪਣ "(ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ) ਨਾਟਕ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਤੇਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

5. ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੌਂਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਊਰਜਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ (ਆਪਣਾ ਵੀ), ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।

6. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਡੋਨਾ ਐਵੇ ਮਾਰੀਆ

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੋਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਹੈ   ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ "ਮਾਤਰੀ " ਅਰਥ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

7. ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।

8. ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਕਰਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਸਲੀਬ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ

ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ "ਜਾਦੂਈ" ਮੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ।

ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਪਵਿੱਤਰ" ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਸ।

9. ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਤੇਜਨਾ (ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ

ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ "ਪਿਊਰ" ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। .

ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ।

11. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਖ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।