ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ? ਲੇਖ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੂਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 38 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ “ਕੀਮਤੀ<8 ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ>" ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਗੁਣ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵੇਂਡੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਡਰੀਮ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਹਾਰਾਂ, ਝੁਮਕਿਆਂ, ਬਰੇਸਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਵਾਢੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12. ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕੁਲੀਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ।

13. ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ " ਠੱਗਿਆ" ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ।

14. ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ - ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ ਤੱਕ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜੋ " " ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟ, ਇੱਕਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

15. ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਹੱਤਵ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ, ਵਿਚਾਰ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

16. ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਰਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ “ਕਮ” ਨਾਲ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17. ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, , ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

18. ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਖਰਚਾ" ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਭਿਆਸ।

19. ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਨਾਲ। ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

20. ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜੋ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

21. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ, ਮਰਦਾਨਾ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥਰਿਅਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22. ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

" ਸੂਖਮ" ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੋ (ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ "ਚੰਦਰ" ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

23. ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ    ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ " ਖਜ਼ਾਨੇ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੋਜਣ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

24. ਕੋਰਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਲਾਲ ਕੋਰਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ।
 • ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਰਲ ਕੋਮਲਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਿਠਾਸ।

25. ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਲ ਉੱਤਮਤਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਬੇਦਾਗਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਹਰ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

26. ਹਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ, ਜੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।<3

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ- ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ।

27. ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਰੂਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

28 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੁਖਰਾਜ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਅੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਪੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 3 ° ਚੱਕਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

29. ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਣਾਅ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।<3

30. ਅਮੀਥਿਸਟ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ, ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਹਿਣੇ

31. ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਸੰਧੀ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਉਦਾਹਰਨ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਏ ਕੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

32. ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, a ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ।

33. ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ।

34. ਇੱਕ ਲਟਕਣ ਜਾਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਕਰਾਸ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੈਡਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਲੋੜ (ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਟ)।

35. ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁਮਕੇ ਭਰਮਾਉਣ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

36. ਟਾਇਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਤਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

37. ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਚ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

<0 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੋਚ ਦਾ ਪਿੰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬ੍ਰੋਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

38. ਇੱਕ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਨੰਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ

ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ " ਮੁੱਲ" ਅਤੇ ਦੌਲਤ , ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ, ਪੇਸਟੋਰਲ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਪੋਪ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਹਿਲੂ
 • ਮੁੱਲ
 • ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਰਜਾ, ਰੁਤਬਾ
 • ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੌਲਤ
 • ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ
 • ਸਵੈ-ਮਾਣ
 • ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ
 • ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ
 • ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਨਸੀ

ਇਹ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ,
 • ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ "ਕੀਮਤੀ" ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ
 • ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਲ" ਕੀ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਚੇਤ ਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
 • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ
 • ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

 • ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
 • ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਸੁਝਾਅ “ ਮੁੱਲ” ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਲ ਹੈ: ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਕਾਵਿਕ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ “ ਸਫਲਤਾ” ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ. ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ " ਕਿਸਮਤ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਚੰਗੇ ਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ " ਅਮੀਰ<8 ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ>" ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

[bctt tweet=”ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਕਿਸਮਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ” username=”Marni”]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋਧਰਤੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ: ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ: ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਘਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਵਾ ਲਈ, ਰੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜੋ ਲੋਗੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[bctt tweet="ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ=”ਮਾਰਨੀ”]

ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਆਰਟੇਮੀਡੋਰੋ ਡੀ ਡਾਲਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਨਵੀਨਤਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਲਈ ਗਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। , ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰ।

ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ " ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ” ਅਤੇ “ ਗਹਿਣਾ” ਮਾਦਾ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ।

ਫਰਾਇਡ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ

ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਫਰਾਇਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ, ਇੱਛਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਜੰਗ

ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੌਲਤ।

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਹਿਲਾਂਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ “ ਦੌਲਤ” ਕਿਸਮਤ” ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ “ਕੀਮਤੀ” <8 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।> ਗੁਣਵੱਤਾ।

1. ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਪੁਰਾਤਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ)।

3. ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ " ਖਰਚਣਯੋਗ " ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

4. ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

5. ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਰੇਤ ਵਿੱਚ   ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ "ਕੀਮਤੀ" ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ।

ਜਦਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਲੱਭਣਾ ਹਾਂਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾਲ, ਸਵੈ-ਖੋਜ ਨਾਲ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪਿਊਰ ਈਟਰਨਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6. ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਰਥ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ "ਅਦਿੱਖ" ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ।

ਪਰ ਇਹ "ਨੁਕਸਾਨ" (ਟੀਚੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ), ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ “ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ " ਸ਼ਾਨ" (ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ .

7. ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਹਿਣਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ " ਕੀਮਤੀ" ਜੋ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ।

8. ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਫਰੌਡੀਅਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। .

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ..

9. ਗਹਿਣਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ " ਕੀਮਤੀ " ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਖੁੰਝਿਆ ਮੌਕਾ,  ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

10. ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਗਹਿਣੇ

ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਗਹਿਣੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ,  ਕਿਸੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ e

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।