സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറം വെളുത്ത നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

 സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറം വെളുത്ത നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Arthur Williams

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറത്തിന്റെ അർത്ഥം, സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ ഘട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയ്ക്കും പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള ബോധപൂർവവും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

4> 5> 4 ‌ ‌ 5 ‌ 1 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 3 ‌ ‌ 2 ‌ 6>

സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെള്ള നിറം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം പരിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, കന്യകാത്വം, ശുചിത്വം, സുതാര്യത, വ്യക്തത, ആത്മീയത, പുതുക്കൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കോ.

സ്വപ്നങ്ങളിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും വെള്ള നിറത്തിൽ മറ്റെല്ലാ നിറങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഷേഡുകൾ ഒരു വ്യക്തമായ കുറിപ്പിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്നു, ഈ നിറത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത വെള്ളയാണ് പരിവർത്തനത്തിലും പരിണാമത്തിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം  പ്രതീകാത്മകത

മരണ-പുനർജന്മത്തിന്റെ ആദിരൂപവുമായി, വിശുദ്ധമായ, പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും, പ്രാരംഭത്തിലേക്കും, നവോത്ഥാനത്തിലേക്കും, ആഘോഷിക്കുന്നവരിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിറമാണ് വെള്ള. ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പുതിയ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം.

ഭൂമിയിലെ ദൈവിക ശക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും വെളുത്ത വെളിച്ചത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും, വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളും, മൃഗങ്ങളുംത്യാഗത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, ഒരു മതചിഹ്നമാണ്, അത് വിശുദ്ധിയുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി വെള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ അനന്തമാണ്, ക്രിസ്തുവിനെയോ വെളുത്ത വെളിച്ചത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മഡോണയെയോ മാലാഖമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയും വെളുത്ത പ്രാവിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ബലിയർപ്പിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ വെളുത്ത കുപ്പായം മുതലായവ...

വെള്ള നിറത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ പ്രതീകാത്മകത അഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് ലോകങ്ങളെയോ മറ്റ് അവസ്ഥകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാരമില്ലാത്തതും: പൊതു ഭാവനയിലെ പ്രേതങ്ങളും ആത്മാക്കളും വെള്ളയും ക്ഷീരവുമാണ്, ഏഴാമത്തെ ചക്രത്തിന്റെ നിറം, തലയുടെ മുകളിൽ തുറക്കുന്ന ഊർജ്ജ കേന്ദ്രം വെള്ളിയാണ്- വെളുപ്പ്, മനുഷ്യനെ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്കും ദൈവികതയിലേക്കും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു നൂലായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അതേസമയം വെളുത്ത-പ്രകാശ-ബോധം-ചിന്ത എന്ന നക്ഷത്രസമൂഹം സ്വയത്തിന്റെ ആദിരൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു: മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും കാതലും ലക്ഷ്യവും, അസ്തിത്വത്തിൽ ആകുന്നതിന്റെ പിരിമുറുക്കം . അതിനാൽ മാറ്റത്തിന്റെ ആശയം, ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം, പരിവർത്തനം.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം  അർത്ഥം

ഒനിറോക്രിറ്റിക്കയിലെ ആർട്ടിമിഡോറോ ഡി ഡാൽഡി സ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം ഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു, അക്കാലത്ത് വെളുത്ത ശ്മശാന ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. .

ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറത്തിന്റെ അർത്ഥം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവുംസ്വായത്തമാക്കിയ ശീലങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത പരിണാമവുമായും പൂർണതയ്‌ക്കായുള്ള അന്വേഷണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം നേട്ടത്തിന്റെയും പൂർണ്ണതയുടെയും അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് പ്രകൃതിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്: നിഷ്കളങ്കതയും വൃത്താകൃതിയും മുട്ട ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു കാൻഡിഡ് മണ്ഡലമെന്ന നിലയിൽ മുട്ട പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകവും വാഗ്ദാനവുമാണ്, അവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ, പുതിയ പൂവിടുമ്പോൾ.

വെള്ള നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നത് കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ അടിവരയിടും, മാറ്റങ്ങൾ, സ്വപ്നക്കാരന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും സഹജമായ ലാളിത്യവും. ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വപ്നം കാണുക:

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ നമ്പർ 2, നമ്പർ രണ്ട് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്

“വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സായിരുന്നു, എന്നാൽ വിചിത്രമായ കാര്യം, അവന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ എല്ലാവരും വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നതാണ്, വാസ്തവത്തിൽ, എല്ലാവരും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ സുവിശേഷ ഗായകസംഘങ്ങൾ ആലപിച്ചു.”(എം-ഫ്ലോറൻസ്)

ഈ സ്വപ്നത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടി സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടേതായ ഒരു മാനസിക സ്വത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ഇപ്പോഴും കൗമാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ; അവന്റെ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതരീതിയുടെ മാറ്റവും അതിജീവിക്കലും, എല്ലാവരും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച സന്തോഷകരമായ ശവസംസ്കാരം (ചടങ്ങിൽ) പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെള്ള നിറം   6 സ്വപ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ

1. വെള്ള വസ്ത്രം

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുവീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് അബോധാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ഒരു ഭാഗം പാപമായി കരുതുന്നവയിൽ നിന്ന് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച്, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ തുടക്കം.

2. വെളുത്ത മൃഗങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഉദാ. നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും, അവരുടെ ഏറ്റവും ആക്രമണാത്മക ചാർജ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരവും സ്വാഭാവികവുമായ വശങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അവബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു; വെളുത്ത മത്സ്യത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നത് പുതുക്കലിന്റെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പാതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നീക്കം ചെയ്ത അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം കടൽക്കാളി , അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെളുത്ത പക്ഷികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെയും ചിന്തകളിലേക്കും ആദർശങ്ങളിലേക്കും, പരിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, ലാളിത്യം, പരോപകാരം.

3. വെളുത്ത പൂക്കൾ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് യോജിപ്പുള്ള സാഹചര്യം, അഭിലാഷങ്ങൾ, സൗന്ദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കും. , ഒരു നിഷ്കളങ്കതയും ബാലിശമായ ലാളിത്യവും; ഒരു വെളുത്ത റോസാപ്പൂവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീ രൂപം, നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടി, വിശുദ്ധി, കന്യകാത്വം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ബന്ധത്തിലെ ഐക്യവും സൗഹൃദവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഇറോസിന്റെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ സ്വപ്നത്തിലെ അർത്ഥമെന്താണ്?

4. വെളുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക

ഉദാ. പാൽ, റൊട്ടി, ചീസ്, അരി എന്നിവ ലാളിത്യത്തിലേക്കും സ്വാഭാവികതയിലേക്കുമുള്ള സഹജമായ തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: നവജാതശിശുവിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണമാണ് പാൽ, റൊട്ടി ഏറ്റവും ലളിതവും ഏറ്റവും ലളിതവുമാണ്പുരാതന, പാൽ സംസ്കരണത്തിൽ നിന്നാണ് ചീസ് ലഭിക്കുന്നത്, റൊട്ടി പോലെയുള്ള അരി ലളിതവും അവശ്യ പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണമാണ്. സ്വാഭാവിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി "ലൈറ്റ് ", ലളിതമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകതയെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം.

5. വെള്ളയിൽ പെയിന്റിംഗ് സ്വപ്നം

( ഒരു മതിൽ വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക) ശുദ്ധീകരിക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക, തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, സ്വപ്നം കാണുന്നവരിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയവ പ്രകാശനം ചെയ്യുക, ഐക്യം, ശാന്തത, മാധുര്യം എന്നിവ തേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ചില കാര്യങ്ങൾ തുടരാനാകുന്ന എളുപ്പത്തെയും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും (" കാർട്ടെ ബ്ലാഞ്ചെ ഉള്ളത് " എന്ന പദപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക).

6. ശരീരം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു വെളുത്ത

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും യഥാർത്ഥ നിരപരാധിത്വത്തോടുള്ള പിരിമുറുക്കവും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും; ഈ പ്രതീകാത്മക ചിത്രത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തെ മറികടക്കുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഏകീകൃത ആചാരമായി കണക്കാക്കാം, ഒരു സമാരംഭം, ഒരു പ്രതീകാത്മക നവോത്ഥാനം ഇപ്പോൾ സമാപിച്ചു.

പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് തിരികെ അയയ്‌ക്കുന്ന അതിന്റെ ശോഭയുള്ളതും വ്യക്തവുമായ ടോണാലിറ്റിക്ക്, സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ വെള്ള നിറം വജ്രങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയിലെ വിലയേറിയതും അപൂർവവും അതുല്യവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വപ്നക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. സാഹചര്യം, ഒരു മാറ്റത്തിൽ.

നിറത്തിന്റെ അർത്ഥംസ്വപ്നങ്ങളിലെ വെള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരിവർത്തന ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ജീവൻ നൽകുന്ന ഊർജ്ജവും പക്വതയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ആവശ്യമായതും പോസിറ്റീവുമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.