സ്വപ്നങ്ങളിൽ നാല് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാല് എന്ന സംഖ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നു

 സ്വപ്നങ്ങളിൽ നാല് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാല് എന്ന സംഖ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നു

Arthur Williams

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? നാലെണ്ണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം, രൂപക ചിത്രങ്ങൾ, വാക്കാലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നു. ക്രമത്തിന്റെ എണ്ണം, ക്രമം, "യാഥാർത്ഥ്യം" എന്നിവയുടെ ബോധം, നാലെണ്ണം ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന്.

സ്വപ്‌നത്തിലെ നാലാം നമ്പർ കുരിശ്

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുക 3 എന്ന സംഖ്യയുടെ ചലനത്തിനും സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും ശേഷം സ്ഥിരതയും ശാന്തതയും നൽകുന്നു , സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പുതുമകളും മാറ്റങ്ങളും ഏകീകരിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ക്രമത്തിനും മൂർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്, അത് s ന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നിലത്ത് വയ്ക്കുക കൂടാതെ പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ളത് വിശകലനം ചെയ്യുക.

ഇത് ഒരു " കോൺക്രീറ്റ് " സംഖ്യയാണ്, അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആഗോളത, ഒരുപക്ഷേ ഇക്കാരണത്താൽ, ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണവും ദൈനംദിനവുമായ ശൈലികളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു:

 • ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യുക
 • 4 ഘട്ടങ്ങൾ എടുക്കുക
 • അവനോട് പറയുക 4
 • 4 കണ്ണുകളോടെ സംസാരിക്കുന്നു
 • പുരമുകളിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു
 • 4
 • 4 പൂച്ചകളിൽ

അവയെല്ലാം വാക്കാലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളായി വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവ. നാലാം നമ്പർ വിശകലനം നയിക്കുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്:

 • നാലു കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് എന്ന സ്വപ്നം മുഖാമുഖം സംസാരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാംആരെങ്കിലും
 • നാല് പൂച്ചകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചില സംഭവങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ നിരാശയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം
 • ഭൂമിയിൽ നാല് കാൽപ്പാടുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കഴിയും നീങ്ങേണ്ടതിന്റെയും ചുറ്റിനടക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുക, മുതലായവ നമ്പർ നാല്
പ്രകൃതിയുടെ ക്രമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, നാല് പ്രധാന പോയിന്റുകൾ , നാല് ഘടകങ്ങൾ ഭൂമി, തീ, വെള്ളം, വായു, നാല് ചാന്ദ്ര ഘട്ടങ്ങൾ കൂടാതെ നാലു ഋതുക്കൾക്കും.

ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂർത്തതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്, രസതന്ത്ര പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യ കാര്യവും അസംസ്കൃത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനവും നാലെണ്ണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലും കൂട്ടായ അബോധാവസ്ഥയിലും നാലാം സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാറ്റമാണിത്: “ചലനം” അത് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും “ സ്ക്വയർനെസ് ” കൂടാതെ അതിന്റെ ചലനരഹിതമായ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നു.

നാല് എന്ന സംഖ്യയും കുരിശും

കുരിശിന്റെ സാർവത്രിക ചിഹ്നം നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ രണ്ട് ധ്രുവ വശങ്ങൾ നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. : രണ്ട് കൈകളുടെയും കവലയിലെ സ്ഥിരതയും ബഹിരാകാശത്തിന്റെ നാല് ദിശകളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിലെ ചലനവും.

നാല് നമ്പറും കുരിശും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. പുറത്തേക്കുള്ള പിരിമുറുക്കമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു , വികസിക്കുന്നു, പ്രവർത്തനത്തിൽ.

നമ്പർ നാല്മേജർ ആർക്കാന

മേജർ ആർക്കാനയുടെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ, നാലാം നമ്പർ ചക്രവർത്തിയുടെ രൂപവുമായി യോജിക്കുന്നു, പുല്ലിംഗത്തിന്റെ ആദിരൂപവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഘടനയുടെ പ്രതീകം, ആസൂത്രണം, മൂർത്തതയും ശക്തിയും, ദൃഢതയും നേതൃത്വവും.

നാലു ചക്രവർത്തി ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് (നല്ലതോ ചീത്തയോ) തന്റെ അധികാരവും ഇച്ഛാശക്തിയും തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ ഉറച്ച മൂല്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു (ക്രമവും സംഖ്യ 4 ന്റെ അനുപാതത്തോടുള്ള ബഹുമാനം).

എന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ശാഠ്യത്തിലേക്കും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കും കഠിനമാക്കും (ചിഹ്നത്തിന്റെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വശങ്ങൾ: അചഞ്ചലതയും കാഠിന്യവും).

നാലാം നമ്പർ മനസ്സിന്റെ ഘടന

പരസ്യം

ജംഗിന്റെ ചിന്തയിൽ നാലാം നമ്പർ ശുദ്ധമായ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആന്തരിക വശങ്ങളിലേക്കും അവബോധത്തിന്റെ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ഉയരുന്നു: ചിന്ത, വികാരം, അവബോധം, സംവേദനം, എന്നത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തറയാണ്

മനസ്സിന്റെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഘടന പുരാണങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും പ്രതീകാത്മകതയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും സമാന ഘടകങ്ങളുടെ (4 കോണുകൾ) പ്രത്യക്ഷമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നും ജംഗ് കണ്ടെത്തി. , 4 നിറങ്ങൾ ) എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഘടനയിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌ത ചിഹ്നങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

അങ്ങനെ, സാധ്യതകളുമായും മറ്റുള്ളവയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വശം“ ആയുന്നു ”, ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മാറ്റത്തിന്റെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനമാണ്.

വ്യക്തിഗതമായ സംഖ്യ 4

ആൽക്കെമിക്കൽ പാതയിലാണെങ്കിൽ നാല് എന്ന സംഖ്യ യോജിക്കുന്നു വ്യത്യസ്‌തമല്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, വ്യക്തിഗത പാതയിൽ നാലെണ്ണം അജ്ഞതയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് സ്വയം സ്വീകാര്യതയിലേക്കും പിന്നീട് അവബോധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലേക്കും പരിണമിക്കും.

ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് , നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുക സാധ്യമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയും.

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുക അവന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക യാത്രയിലേക്ക് അവനെ ഉണർത്താനും അസ്തിത്വം വികസിക്കുന്ന നാലു ഘട്ടങ്ങളുടെ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളുമായി അതിനെ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും കഴിയും: ശൈശവം, യൗവനം, പക്വത, വാർദ്ധക്യം.

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുക അർത്ഥങ്ങൾ

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് സാക്ഷാത്കാരവും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട്  എന്നാൽ, ഏതൊരു ചിഹ്നത്തെയും പോലെ, ഇതിന് പരിമിതമായ വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

 • സ്ഥിരത
 • കോൺക്രീറ്റ്നസ്
 • ഓർഡർ
 • യുക്തിസഹജം
 • ആസൂത്രണം
 • 10>നിശ്ചയദാർഢ്യം
 • ക്ഷമ
 • സ്ഥിരത
 • സ്ഥിരത
 • ആത്മവിശ്വാസം.
 • ജോലിരീതിപരമായ
 • അസ്ഥിരത
 • സ്ഥിരത
 • കാഠിന്യം
 • സ്വേച്ഛാധിപത്യം

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ

സ്വപ്നത്തിലെ നാല് നമ്പർ ഒരു ലളിതമായ അക്കമായി, ഇരട്ടിയായി (44) പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, 2+2  ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഉദാഹരണത്തിന്:

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ വിരലുകൾ കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും ഓരോ വിരലിന്റെയും അർത്ഥം
 • ചതുരം
 • ക്യൂബ്
 • പിരമിഡ് (4 വശങ്ങളുള്ളത്)
 • കുരിശ്
 • നാല് സമീപത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ
 • ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം (പിതാവ്, ചക്രവർത്തി, തലവൻ, നേതാവ്)
 • ഒരു ക്രോസ്റോഡ്
 • ഒരു ക്രോസ്റോഡിന്റെ തെരുവ് അടയാളം
 • ഒരു കൈയിൽ നാല് വിരലുകൾ
 • 4 ക്ലോക്കിലെ സമയം
 • ഒരേ ആംഗ്യം 4 തവണ ആവർത്തിക്കുക
 • 4 നാണയങ്ങൾ
 • ഒരു നാല്-ഇല ക്ലോവർ
 • 4 കാർഡുകൾ
 • ഒരു വജ്രം
 • നാലുകാലിൽ നടക്കുന്നു

നാലാം നമ്പർ സ്വപ്നം കാണുന്നു: ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം

ഒരു യുവതിയുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നാല് ഗ്രഹങ്ങളാണ് വൈകാരിക സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു കുടുംബ ഘടനയുടെയും പ്രതീകം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശനിയും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും മറ്റൊരു ചന്ദ്രനോട് വളരെ അടുത്താണ്!

ഞാനും ഭർത്താവും ഉള്ളിടത്ത് ഏത് നിമിഷവും ഒരു ആകാശഗോളങ്ങൾ വീഴുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഉത്കണ്ഠ തോന്നി.

0>അതിനാൽ ഞാൻ പോയി അഭയം തേടാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കല്മുറിയിൽ ഒരു വലിയ തകർച്ചയോടെ ആകാശ ശരീരം വീണു, പക്ഷേ ഞാൻ പരിക്കേൽക്കാതെ തുടർന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? (ഐവി)

നാല് ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനുള്ള ഉത്തരം

പരസ്യം

രസകരവും അതിലോലവുമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, അതിൽ സുരക്ഷയുടെ പ്രമേയം. കുടുംബത്തിന്റെയും വികാരപരമായ ജീവിതത്തിന്റെയും, ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ പതനം ഈ മേഖലയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ അസ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ആകാശത്തിലെ 4 ഗ്രഹങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു സുസ്ഥിരതയും ക്രമവും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥയും, എന്നാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളെയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും:

 • ശനി ഒരു പ്രതീകമാണ് ജ്ഞാനവും അനുഭവവും ബന്ധത്തിൽ ഔദ്യോഗികവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായത് എന്താണെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു
 • ചന്ദ്രൻ ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ (സ്വയം?)
 • ഭൂമിയെ,<2 ഓർക്കുന്നു> ഇത് സാധാരണയായി ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവാണ് (നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം), ഇവിടെ അത് ആകാശത്തിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും ദൃഢതയും ഉള്ള ഒരാളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ ഈ നിമിഷം " അകലെയാണ് " ( നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്?)
 • മറ്റൊരു ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത പോയിന്റിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് (മറ്റൊരു സ്ത്രീ?).

നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠയാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുരന്തത്തെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു.

ഭയപ്പെട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണോ അതോ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണോ?

ഇതും കാണുക: TWELVE എന്ന സംഖ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ 12 എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നതും പുറത്ത് താമസിച്ചതും ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും ഒരുപക്ഷേ മാറ്റത്തിന്റെയും മറ്റ് അടയാളങ്ങളാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വിടൂ

ഇങ്കിൽ നന്ദി ..

ആർട്ടിക്കിൾ പങ്കിടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.