ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ തൊപ്പികൾ, തൊപ്പികൾ, ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അർത്ഥം

 ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ തൊപ്പികൾ, തൊപ്പികൾ, ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുക, ഹലോ പറയാൻ അത് അഴിക്കുക, ധരിക്കുക, കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക, തൊപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സ്വപ്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉടനടി ഉയർന്നുവരുന്നത് ഒരു കിരീടം പോലെയുള്ള തലയുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധമാണ്, അതിനാൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ചിന്തകളുമായും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ അവന്റെ പങ്കുമായും.

5> 4>

പർദ്ദയോടുകൂടിയ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ, സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ധരിക്കുന്നയാളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വശങ്ങൾ, ഒരാൾ സ്വയം കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരാളുടെ നില, സാമൂഹിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിന്റെ അളവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ തൊപ്പി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്താണ് (തലയിൽ) കൂടാതെ അധികാരവും ശക്തിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതുമായ ഒരു തരം പ്രതീകാത്മക ഒരു "കിരീടം " ആണ്.

പരിചിതനായ ഒരാൾ ധരിക്കുന്ന തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആരാധന, അധികാരം, ആരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ.

സ്വപ്നക്കാരൻ ധരിക്കുന്ന തൊപ്പിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആശയത്തിന് പുറമേ, അത് അവന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനവുമായോ അവന്റെ ചിന്തയുടെ സ്വഭാവവുമായോ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും മനോഹരവുമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ തൊപ്പിക്ക് വ്യക്തിക്കും കൂട്ടായ ചിന്തകൾക്കും ഇടയിൽ, മനുഷ്യ തലത്തിനും ചിന്തകൾക്കും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ലളിതവും സാധാരണവും, അല്ലെങ്കിൽ യുവത്വത്തിന്റെ ശീലങ്ങളോടും ആചാരങ്ങളോടും ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് "വീണ്ടെടുക്കുക" എന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം: സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ, വെളിച്ചം, മഴ, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തിന്റെ, ജീവിതത്തിന്റെ മൂർത്തത, മുകളിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു, കൗമാര വിഷയങ്ങളുമായും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിനോടുള്ള ആകർഷണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

25. ഒരു ഹെഡ്‌സെറ്റ്

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ കാണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാം.

ഇത് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, മാത്രമല്ല “ അടച്ചുപൂട്ടൽ” മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് “ വ്യത്യസ്‌ത ” ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിന്തകളോ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവങ്ങളോ അടിച്ചമർത്തലും (ഇക്കാരണത്താൽ അപകടകരവുമാണ്).

26. സ്വപ്നം കാണുക സൈനിക തൊപ്പി

കർക്കശമായ, പിടിവാശിയുള്ള ചിന്തകളെയും അച്ചടക്കവും മാനദണ്ഡവും ചിലപ്പോൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതുമായ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സൈനിക ലോകത്തെ തിരിച്ചറിയൽ, ആകർഷണം (അല്ലെങ്കിൽ ഭയം) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

27. ഒരു തമാശക്കാരന്റെയോ കോമാളിയുടെയോ തൊപ്പി

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയതും സംയോജിതവുമായ വശങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ സ്വപ്നമായി ഉയർന്നുവരാം. യാഥാർത്ഥ്യം. ചിലപ്പോൾ ഹാസ്യാത്മകമായ ചിലപ്പോൾ പരിഹാസ്യമായ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ, " മുതിർന്നവർ" എന്ന അമിതമായ ഗൗരവത്തോടെ അബോധാവസ്ഥ ഭാരം, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവ ലഘൂകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു കോമാളി തൊപ്പിയ്ക്ക് കഴിയുംസ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ പരിഹാസ്യവും രസകരവുമായ കാര്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവൻ സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത നിർണായക വശങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

28. ഒരു പുരാതന തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഒരാളുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ വശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോ അല്ലെങ്കിൽ " പഴയ രീതിയിലുള്ള" രീതിയോ നിമിത്തം, കാലത്തിന് അനുസൃതമല്ല.

29. സ്വപ്നം ഒരു ഹുഡ്

ജംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പ്രതീകമാണ്, ഇത് ശുദ്ധമായ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആത്മീയവും ഭൗതികവും നിഗൂഢവുമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ചിന്തകളുടെ ഏറ്റവും വിപുലമായ തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഹുഡ് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശിരസ്സും നെറ്റിയും മുഖവും മറയ്ക്കുന്നത്, ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ നഷ്ടം, മറ്റൊരാളായി മാറൽ, അറിവിന്റെയും രഹസ്യങ്ങളുടെയും അജ്ഞാത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവ പോലെ കാണപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു നിഗൂഢതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

ഒരുപക്ഷേ, ഇക്കാരണത്താൽ, ശിരസ്സ് ഒരു ഹുഡ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു, പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകളിലും നിഗൂഢമായ ആചാരങ്ങളിലും വളരെ സാധാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക (ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക) എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട്: മരണം, ഐക്കണോഗ്രാഫിക് പ്രതിനിധാനങ്ങളിൽ ഒരു ഹുഡ് തുല്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Marzia Mazzavillani Copyright © Vietata ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം

 • നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യ ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ, ഡ്രീം ബുക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക
 • ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിന് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക 1500 കൂടുതൽആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത് ആകർഷകമായി തോന്നി. തീർച്ചയായും, സ്വപ്നങ്ങളിലെ തൊപ്പികളും ശിരോവസ്ത്രങ്ങളും കൂടുതൽ ആകൃതികളിലും നിറങ്ങളിലും വരാം, എന്നാൽ എല്ലാ വേരിയബിളുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല.

അതിനാൽ ഇവിടെ കമന്റുകളിൽ ദൃശ്യമാകാത്ത ചിത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. , ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് അൽപ്പം മര്യാദയോടെ മറുപടി നൽകിയാൽ നന്ദി:

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുകദൈവികവും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകവും പിന്നീട് മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നത്തിൽ ഫ്രോയിഡ് കാണുന്നത് ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ (ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ) രൂപത്തിന്റെ ചിത്രം തൊപ്പി പരന്നതും കുത്തനെയുള്ളതും നിറയെ മടക്കുകളാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീളമേറിയതും ഫാലിക് ആയതുമാണ്.

സാമൂഹിക വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ ജംഗ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കുന്നത്, പൊതുവെ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ വ്യക്തിത്വം.

ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ തൊപ്പിയുടെ അർത്ഥം എണ്ണമറ്റ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ആക്സസറിയുടെ ആകൃതികളും മോഡലുകളും അസംഖ്യമാണ്, എന്നാൽ അവയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ചിന്തയാണ്, കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയവും സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വന്തം രീതിയും.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു തൊപ്പി ഒരിക്കലും ലളിതവും നിന്ദ്യവുമല്ല, എന്നാൽ ആകൃതിയുടെയും നിറത്തിന്റെയും മൗലികതയുടെയും പ്രത്യേകതയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ഓർമ്മയും സ്വപ്ന വിശകലനത്തിന് വിലയേറിയ സൂചനകളും നൽകുന്നു.

കാരണം തൊപ്പികളുടെയും തൊപ്പികളുടെയും അനന്തമായ മാതൃകകൾ (ബൗളർ തൊപ്പി, ടോപ്പ് തൊപ്പി, ബോർസാലിനോ, ഹുഡ്, സ്ത്രീ, പുരാതന കാലം വരെ ചിന്തിക്കുക തൊപ്പികൾ) ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗവും സാമൂഹിക സന്ദർഭവും ഓർമ്മിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ തൊപ്പിയുടെ അർത്ഥം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ കടൽത്തീരം. ഒരു ബീച്ച് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?
 • അധികാരം
 • ബഹുമാനം,അന്തസ്സ്
 • അധികാരം
 • സാമൂഹിക തിരിച്ചറിയൽ
 • പദവി, അന്തസ്സ്
 • സാമൂഹിക പങ്ക്
 • ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങൾ, ഫാന്റസികൾ (ലൈംഗികം പോലും)
 • ആത്മീയത

തൊപ്പി സ്വപ്നം  29 സ്വപ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ

1. തൊപ്പി ധരിക്കുന്നത്

സ്വപ്‌നം കാണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വന്തം പദവി, ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ സ്വയം തുറന്നുകാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളുടെ ആശയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അവയെ പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുക.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് ലൈംഗികമോ ആത്മീയമോ ആയ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം (a സന്ദർഭവും വികാരങ്ങളും അനുസരിച്ച്) അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ " തലയിൽ ".

2. തലയിൽ ഒരു വലിയ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക

തൊപ്പിയുടെ വലിപ്പം സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് , കാരണം അവ ആത്മാഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അതിശയോക്തി കലർന്ന ആത്മാഭിമാനവുമായി അത് സ്വയം പണപ്പെരുപ്പവും അഭിമാനവും ആയി മാറുന്നു.

എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ തൊപ്പി ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വപ്നക്കാരന് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് മറ്റൊരാൾ ധരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അയാൾക്ക് നൽകുന്ന ആദരവിനെയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെയും അധികാരത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

3. ഒരു ചെറിയ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ധരിക്കുന്ന തൊപ്പി വളരെ ചെറുതും തല മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെങ്കിൽ, ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ആത്മാഭിമാനം, അയോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ, ഒരാളുടെ വിഭവങ്ങളെ കുറച്ചുകാണുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുകമറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ തലയിലെ ചെറിയ തൊപ്പി, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും അവന്റെ ആശയങ്ങൾ, അവന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ അപകർഷത എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള " ചെറുത്വം" കൃത്യമായ ധാരണ നൽകുന്നു.

4. സ്വപ്നങ്ങളിലെ തൊപ്പി പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതും ശരിയായ വലുപ്പമുള്ളതുമായപ്പോൾ, ശരിയായ വലുപ്പത്തിലുള്ളതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ഒപ്പം അവൻ സ്വയം നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിച്ഛായയും.

എന്നാൽ അതിന് ചിന്തയുടെ പക്വതയെയും നേടിയ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

തൊപ്പിക്ക് പ്രത്യേകവും തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമായ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാ. സൈനികർ തൊപ്പി) ആ തൊപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും സ്റ്റാറ്റസും ഉപയോഗിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (സ്വപ്നങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ ചുവടെ കാണുക).

5. ഒരു തൊപ്പി വാങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക    ഒരു തൊപ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

എന്നാൽ സ്വന്തം റോളിലും വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയിലും പ്രതിഫലിക്കുക എന്നാണ്. ഇത് ഒരാളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, ചില ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലോ ഒരു പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിലോ സ്വയം പ്രകടമാകുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും ഒരു ബോധം പലപ്പോഴും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കാനും അവരെ വശീകരിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരുവന്റെ ഗുണങ്ങളോടെയും അന്തസ്സും ബഹുമതികളും നേടിയെടുക്കാൻ.

6. തൊപ്പി മാറ്റുന്ന സ്വപ്നം

ആശയങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും മാറ്റത്തിന്റെ രൂപകമാണ്, പക്ഷേ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുസാമൂഹിക നിലയിലെ മാറ്റം.

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ തൊപ്പിയുടെ രൂപം ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും: സാമൂഹിക ഗോവണിയിലെ ഒരു മുന്നേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തരംതാഴ്ത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം.

7. എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഓഫ് ദി തൊപ്പി

എന്നാൽ " ഭാരം " എന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക, ആ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന, ഒരാളെ വിധേയമാക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സങ്കുചിതത്വം അനുഭവിക്കുക.

അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്ക്കും തുല്യമാണ്.

8. മറ്റൊരാളുടെ തൊപ്പി ധരിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുക

അവന്റെ ഷൂസിൽ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അവന്റെ റാങ്ക്, പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്വന്തം രീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ. അത് പ്രശംസയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും, മാത്രമല്ല മത്സരവും.

9. ഒരു തൊപ്പി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് പറന്നുപോകുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു  നിങ്ങളുടെ തൊപ്പി പറക്കുന്ന കാറ്റ് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ അധികാരം അപകടത്തിലാണ് , പ്രതികൂലമായ ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് പോസിറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലും (സംസ്കാരം, പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ) നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലും (ഗോസിപ്പ്, അപവാദം) പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം.

പുരാതനമായ ജനപ്രിയ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അത് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നു.

10. നിങ്ങളുടെ തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക

എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. സംരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്, അത് ഒരുപക്ഷേ ഇനി ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കില്ല, അത് വളർച്ചയ്ക്കും മാറ്റത്തിനും അനുയോജ്യമായിരിക്കണം.സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ.

11. തൊപ്പി നിലത്ത് എറിയുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നക്കാരൻ തന്നോടുള്ള വിമർശനാത്മക മനോഭാവത്തെയും സ്വന്തം റോളിനെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പില്ലായ്മയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

അതേസമയം , മറ്റൊരാളുടെ തൊപ്പി അഴിച്ച് നിലത്ത് എറിയാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ആക്രമണം, മത്സരം, നീരസം, അസൂയ എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണാത്മക ചിത്രമാണ്. ലഭിച്ച അനീതി സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമായും ഇത് ഉയർന്നുവരാം.

12. ചവിട്ടിയൊടിഞ്ഞ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക   തകർന്ന തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക

എന്നതിനർത്ഥം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കുക, സാമൂഹിക നിർവചനം ഇല്ലാത്ത അനുഭവം, സ്വഭാവവും ശക്തിയും ഇല്ലാത്ത (ലൈംഗികവും). അപമാനം.

13. നിങ്ങളുടെ തൊപ്പി അഴിച്ചുവെച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ആദരാഞ്ജലിയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും അടയാളമാണ്. ഈ അഭിവാദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവന്റെ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

14. കിടക്കയിൽ ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിൽ അത് ദൗർഭാഗ്യവും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഉറക്കത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളെ തൊപ്പി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാകാം.

സ്വപ്‌നത്തിന്റെ സന്ദർഭവും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തെ നന്നായി വ്യക്തമാക്കും. വശങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതും (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബന്ധത്തിൽ)ലൈംഗിക അർത്ഥം, ഒരാൾ തൊപ്പി നൽകുന്ന വ്യക്തിയോട് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുക, എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരാളുടെ ആശയങ്ങളുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അംഗീകരിക്കാനും പിന്തുടരാനും ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളും ശക്തിയും കാണിക്കുന്നു.

16. വ്യത്യസ്‌തമായ തൊപ്പികൾ

ഒരു കടയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതോ കോട്ട് റാക്കിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്തമായ "തല " സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും.

17. നിറമുള്ള തൊപ്പികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിറമുള്ള തൊപ്പികൾ കാണുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്: ചുവപ്പ്, വെള്ള, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച എന്നിവ പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ നിറവും. ഉദാഹരണത്തിന്:

 • ഒരു കറുത്ത തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് “കറുപ്പ്” (നെഗറ്റീവ്) ചിന്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
 • ഒരു സ്വപ്നം ചുവന്ന തൊപ്പി അത് വികാരാധീനമായ അല്ലെങ്കിൽ രോഷാകുലമായ ചിന്തകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു
 • മഞ്ഞ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും, ഒരാളുടെ ആശയങ്ങൾക്കും നേടിയതിനും ഒരുപോലെ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും..
0>അങ്ങനെയങ്ങനെ... എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ ദൃശ്യമാകുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ട്:

18. കറുത്ത തൊപ്പിയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആൺ ശക്തി ഇരുണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നക്കാരന്റെ ഭയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു നിരസിച്ച സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ പ്രതീകമായേക്കാവുന്ന ഭീഷണിയും,അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ തൊപ്പിയുടെ തരങ്ങൾ

19. ഒരു വൈക്കോൽ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക     പൂക്കളുള്ള ഒരു വൈക്കോൽ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നു

16>

ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ചിന്തകൾ, സ്വയം അംഗീകരിക്കൽ, ഒരാളുടെ സാമൂഹിക സ്ഥാനം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൊപ്പി പൂക്കളും റിബണുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ, അത് മധുരവും, പ്രണയവും, ആർദ്രവും, നിഷ്കളങ്കവുമായ സ്ത്രീത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൗമാരത്തിന്റെ വശങ്ങളും.

20. ഒരു ബൗളർ തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് രീതിപരവും യാഥാസ്ഥിതികവുമായ ചിന്തയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൃത്യമായ ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാരമ്പര്യത്തിൽ, സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് കഫം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇത് സവിശേഷമായ “ഗുരുതരമായ” തൊപ്പിയാണ്, ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഈ ഗൗരവവും ആർദ്രവും തമാശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അപ്രതിരോധ്യവും അദ്വിതീയവുമാക്കുന്നു.

21. ഒരു ടോപ്പ് തൊപ്പി

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് മൗലികതയും ആത്മവിശ്വാസവും മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാഭിമാനവും നൽകുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ " സ്ഥിരീകരിച്ചു " എന്ന തോന്നലും ഒരു "പ്രൈമഡോണ" എന്ന വേഷത്തിൽ അയാൾക്ക് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം ( മന്ത്രവാദികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തൊപ്പിയല്ല അത്).

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊപ്പി സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, ഉയർന്ന സാമൂഹിക തലം, മാന്യത (മുഖം), അന്തസ്സ് എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കും.

22. സ്വപ്നം പുരുഷന്മാർക്കുള്ള തൊപ്പി     ഒരു ബോർസാലിനോ

തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രതീകമാണ്ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യം, അഹങ്കാരം, അക്രമം (അത് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ തൊപ്പി) എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചതും ആഡംബരപൂർണവുമായ പുരുഷ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ആവശ്യമായ പുരുഷ ആർക്കൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ധൈര്യത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ചിന്തകളോടെയാണ് അവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീയുടെ സ്വപ്നത്തിലെ ബോർസാലിനോ തൊപ്പി പുരുഷന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ പുരുഷനോടുള്ള) ഭയമോ ആകർഷണമോ സൂചിപ്പിക്കും.

23 . ഒരു മൂടുപടം ഉള്ള ഒരു തൊപ്പി സ്വപ്നം കാണുക   സ്ത്രീകളുടെ തൊപ്പികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിഗൂഢവും ഇന്ദ്രിയപരവും വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമായ ഒരു സ്ത്രീത്വം, വശീകരണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ, സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ മൂടുപടം ഉള്ള തൊപ്പി, തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇടയിൽ സ്വമേധയാ ഉയർത്തിയ ഒരു തരം ഡയഫ്രം ആയി കണക്കാക്കണം, ഒപ്പം ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന " മറയും മങ്ങിയതും കൃത്യമല്ലാത്തതുമായ" ചിത്രം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

ഇത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും ലജ്ജയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദർഭവും വികാരങ്ങളും സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കും.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ എലികളും എലികളും. എലികളെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊപ്പികൾ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങളോടെ അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും അവളുടെ ചിന്തകളുടെയും വശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ലൈംഗിക ആകർഷണം.

24. ഒരു വിസർ ക്യാപ്പ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.