ഡ്രീം ഗ്ലാസുകൾ സ്വപ്നത്തിലെ കണ്ണടകളുടെ അർത്ഥം

 ഡ്രീം ഗ്ലാസുകൾ സ്വപ്നത്തിലെ കണ്ണടകളുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കണ്ണട സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നത്തിലെ കണ്ണടകൾക്ക് കണ്ണടകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ? ഈ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ. ലേഖനത്തിൽ ഉത്തരങ്ങളും "ഹ്രസ്വ കാഴ്‌ച" ഉള്ളവർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആക്സസറിയുടെ അർത്ഥവും കണ്ണടകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രങ്ങളും.

<4

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ പിങ്ക് കണ്ണട

കണ്ണടകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കണ്ണിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയുമായും തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു “ദർശനം “, അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാതെ അതിന്റെ വിശകലന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു “ അവ്യക്തമായ” അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥമായ രൂപം.

വാസ്തവത്തിൽ, കണ്ണടകൾ കണ്ണിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുകയും ഈ രീതിയിൽ ഒരു “ ബലഹീനത” അവ ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചയിൽ, മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങളിലും ഈ " ബലഹീനത ", ഈ "കുറവ്".

ഇതും കാണുക: ഒരു പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ പെൻഗ്വിനുകളുടെ അർത്ഥം

വ്യക്തത, വിവേചനാധികാരം, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണട ധരിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകളിൽ വ്യക്തത എന്നിവയുടെ അഭാവം. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണാനുള്ള (ഇടപെടൽ, പരിഗണിക്കൽ) രീതിയിലും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിഫലനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അഭാവം.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും.സ്വയം ചോദിക്കുക:

 • ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
 • എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും "ഫോക്കസ്" ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
 • എന്താണ് തെറ്റ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ?
 • ഞാൻ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ?
 • സ്വപ്‌നത്തിൽ കണ്ണട ധരിക്കുന്നയാൾ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളവനും അനിശ്ചിതത്വമുള്ളവനുമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
 • ഞാൻ? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രവണത അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണോ?

വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, യാഥാർത്ഥ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ അഭാവത്തെ സ്വപ്ന കണ്ണട സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം, "മയോപിയ " തൻറെ ചില വശങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കോ ആണ്.

ഡ്രീമിംഗ് ഗ്ലാസുകളുടെ അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണടയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്: മികച്ചതായി കാണുന്നതിന്, ഒരു വികലമായ കാഴ്ച നികത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒരാളുടെ കാഴ്ചയെ (അത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസമാണ്) ബാഹ്യവും ഹാനികരമോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ഒന്നിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക.

സ്വപ്നം കാണുന്ന കണ്ണട തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും നേരിടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണുന്ന ഒരാളോട് ഇടപെടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ കാണിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ അവനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, അവനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ശ്രദ്ധ നൽകുക, ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കുക.

എങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണടയും അതുപോലെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളോ മറ്റ് സ്വപ്ന കഥാപാത്രങ്ങളോ ധരിക്കുന്നുമറന്നുപോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭ്രാന്തമായി അന്വേഷിക്കുന്നു, തകർന്നു, കൂടാതെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെന്നപോലെ ഇരുണ്ടതോ നിറമോ ഉള്ള ലെൻസുകളുമുണ്ട്.

ഈ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും “കാണുക” യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത വഴികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിലേക്ക്.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ കണ്ണടകൾ എന്നതിന് പറയേണ്ട അർത്ഥങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും

 • 2> നന്നായി കാണേണ്ടതിന്റെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദാംശം
 • സ്വപ്നങ്ങളിലെ സൺഗ്ലാസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നോ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ കണ്ണടകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • വ്യക്തത ആവശ്യമാണ് <11
 • മനസ്സിലാക്കൽ
 • യുക്തി
 • വ്യക്തത
 • കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
 • വീക്ഷണം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്
 • വിശ്വാസങ്ങൾ
 • വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ
 • മനസ്സ്
 • ജീവിതത്തെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയോ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയോ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത
 • പുറത്തു നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
 • മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം
 • രഹസ്യത
 • മറയ്ക്കൽ
 • ഭീഷണി

കണ്ണട വെച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു 16 സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

1. കണ്ണടകൾ കൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നു

കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അവന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണംനിരീക്ഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണം മാറ്റാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പുതിയ വശങ്ങൾ കാണാനും അത് വരെ അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

2. സൺഗ്ലാസ്

സ്വപ്നം കാണുന്നത് -ന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം ഫിൽട്ടർ "യാഥാർത്ഥ്യം, അതായത്, നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നോ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക.

അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം, അത് വിവേകവും സ്വയം കണക്കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഉപദേശിക്കുന്നു. . ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, സ്വപ്നക്കാരന്റെ ആന്തരികത മറയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം മുഖംമൂടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുപ്പവും പരാധീനതയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അവ്യക്തതയും ആത്മാർത്ഥതയുടെ അഭാവവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3. തകർന്ന കണ്ണട സ്വപ്നം കാണുക   നിങ്ങളുടെ കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വ്യക്തതയോടും നിഷ്പക്ഷതയോടും ബുദ്ധിശക്തിയോടും കൂടി വിലയിരുത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടാകില്ല.

ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാണിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ഒരു സ്വപ്നം.

4. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ

ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത കണ്ണട സ്വപ്നം കാണുന്നു, കാണാതെ പോയ ഒരു ലെൻസിന് ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ദ്വൈതതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വികാരമായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. , ഒരേ പ്രശ്നത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ, കൂടുതൽ സഹജമായ സമീപനം, കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായ ഒന്ന്.

5. വളഞ്ഞ കണ്ണടകൾ

സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് ഒരാളുടെ വഴിയാണ്ഒരു സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതും സുഖകരമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ആരംഭ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അലോസരവും പ്രകോപനവും മൂലമാണ്.

യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധാത്മകമായി കാണാനുള്ള തന്റെ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. " വികലമാക്കൽ " മാത്രം കാണുക.

6. വൃത്തികെട്ട കണ്ണടകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയും നിഷ്പക്ഷമായും കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം ഒരാളുടെ വ്യവസ്ഥിതിയായിരിക്കുക എന്നാണ്. വിശ്വാസങ്ങളും ആന്തരിക നിയമങ്ങളും .

7. നിങ്ങളുടെ കണ്ണട നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരെമറിച്ച്, ഇനി കഴിയില്ല എന്ന സ്വപ്നക്കാരന്റെ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയിൽ കൃത്യതയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായോ സ്വമേധയാ ചില ആന്തരിക ധാരണകളെ മറികടന്നോ.

8. കണ്ണടകൾക്കായി തിരയുന്ന സ്വപ്നം

ആവശ്യത്തിനോ ഇഷ്ടത്തിനോ ആവശ്യത്തിനോ ആയി ബന്ധപ്പെടുത്താം ആ നിമിഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തമായ " ദർശനം" വീണ്ടെടുക്കുക, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി നോക്കുക.

വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വികാരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. അത് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും പുതിയ ശക്തിയും കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള കഴിവും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും.

9. ഗ്ലാസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്

സ്വപ്‌നം ചെയ്യുന്നത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള സ്വന്തം വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. , ഇത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെയും ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെയും നേട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുംപക്വത.

10. വ്യത്യസ്ത കണ്ണടകളിൽ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വപ്നം

എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നതിനും അതിന്റെ സാധ്യതകളും സൂക്ഷ്മതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യത്യസ്ത വഴികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു തരം വിശകലനമാണ്. അതിന് ഒരാളുടെ സ്വന്തം അരക്ഷിതാവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമീപനത്തിനും സാധുതയും മാന്യതയും നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോ എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും.

11. ഇരുണ്ട കണ്ണട സ്വപ്നം കാണുക   സൺഗ്ലാസുകൾ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷനിംഗ് സ്വാധീനം, എന്നാൽ സ്വയം കാണിക്കാതിരിക്കാനും, തന്റെ ചില വശങ്ങൾ മറയ്ക്കാനും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയും മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തുമോ എന്ന ഭയവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

12. നിറമുള്ള ലെൻസുകളുള്ള കണ്ണടകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

കണ്ണടകളുടെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ എന്നാൽ എല്ലാ ലെൻസുകൾക്കും മുകളിൽ : പിങ്ക്, പച്ച, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ് എന്നിവ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനോ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു രൂപകമാണ്.

എല്ലാ കറുപ്പും പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചാരനിറവും കാണുന്നത് അശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയും സങ്കടത്തോടെയും (കറുപ്പ്) കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ പ്രവണതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ചാരനിറവും) അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയും ഒരു നുള്ള് അശ്രദ്ധയോടെയും (പിങ്ക് ലെൻസുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക വികാരത്തിന്റെയോ കോപത്തിന്റെയോ (ചുവന്ന ലെൻസുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശാന്തതയുടെ ആവശ്യകതയോടെ (പച്ച ലെൻസുകൾ)

13 സ്വപ്നം കാണുന്നു പഴയ കണ്ണടകൾ    പഴയ കണ്ണട ധരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പഴയ വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കണ്ണടഎന്നിരുന്നാലും, സ്വപ്നങ്ങളിലെ പൂർവ്വികർ, ഒരുപക്ഷേ, അൽപ്പം കാലഹരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെമറിച്ച്, ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ഒരു പ്രത്യേക മാർഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതോ ആയ മുൻകാല മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, അവർ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു നുള്ള് അഹങ്കാരവും.

14. ഇരുണ്ട കണ്ണടയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനയായിരിക്കാം, കാരണം അത് അവന്റെ “സത്യം<കാണാനുള്ള അസാധ്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 8>“, അവന്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് (ആത്മാവിന്റെ കണ്ണാടിയാണ്) അതിനാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനോ ഭീഷണി തോന്നാനോ കഴിയാതെ വരിക.

സ്വപ്നത്തിലെ ഇരുണ്ട കണ്ണട അറിയാവുന്നവർ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തി, ഈ വ്യക്തിയിൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത, അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അലാറം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഈ ചിത്രം കണക്കാക്കാം.

15. നൽകിയ കണ്ണടകൾ സ്വപ്നം കാണുക   ആരെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്വപ്നം ഒരു ജോടി കണ്ണട

ഇതും കാണുക: വീട്ടിൽ ഒരു രഹസ്യ മുറി സ്വപ്നം കാണുന്നത് അർത്ഥം

കൂടുതൽ വ്യക്തമായും കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷമായും കാണാനുള്ള വ്യക്തമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണട നൽകുന്നയാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുമായി ബന്ധമുള്ള ചലനാത്മകതയിലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സംഘർഷങ്ങളോ ഭൂഗർഭ ആവശ്യങ്ങളോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കേൾക്കാത്ത അഭ്യർത്ഥനകളോ ഉണ്ടാകാം.

16. ഒരു ജോഡി നൽകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു കണ്ണട

മുകളിലുള്ളതിന് വിപരീതമായ സാഹചര്യമാണിത്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ അഹംഭാവമാണ് താൻ നൽകുന്ന വ്യക്തിയോട് കൃത്യമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നത്സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണട. ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ "കാണപ്പെടാനും" പരിഗണിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് കണ്ണട നൽകുന്നയാൾക്ക് തന്നിൽത്തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

 • നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യ ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ, Rubrica dei Sogno എന്നതിലേക്ക് പോകുക
 • ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക 1500 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരാ, നിങ്ങളും കണ്ണട ധരിക്കുന്നതോ അഴിക്കുന്നതോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഓരോ വ്യത്യസ്‌ത ചിത്രത്തിനും വേണ്ടി എനിക്ക് എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഒപ്പം എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ തിരിച്ചു നൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.