പാടുന്ന സ്വപ്നം പാടുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും സ്വപ്നങ്ങളിലെ പാട്ടുകളും

 പാടുന്ന സ്വപ്നം പാടുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും സ്വപ്നങ്ങളിലെ പാട്ടുകളും

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സ്വപ്നം പാടുന്നത് സ്വയപ്രകടനവുമായി, ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ, ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവും പ്രോത്സാഹജനകവുമായ സംവേദനങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ സമ്പത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, അത് അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആലാപനത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും അത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന വിവിധ ചിത്രങ്ങളും ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നത്തിൽ പാടുന്നു

ആലാപനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതവും സഹജമായതുമായ മാർഗമാണ്, അബോധാവസ്ഥ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ പ്രബലമായ വികാരം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ " ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല " അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന തോന്നൽ ദൈനംദിന ജോലികളിലൂടെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പാടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ ഉണർത്താനും ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയൂ.

സ്വപ്നത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും പാടുക എന്നതിനർത്ഥം തന്നിലുള്ളത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും അടിച്ചമർത്താനും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക, സ്വയം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുക.

പാടി സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്തുതി, അഭ്യർത്ഥന, സഹായത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഗാരപരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുടെ മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് ആന്തരിക ഐക്യത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും വേദനയുടെയും ഖേദത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരിക്കാം.

പാടുന്ന സ്വപ്നംസിംബോളിസം

ആലാപനത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഓരോ ജീവജാലത്തിനും ഉള്ള സഹജമായ സർഗ്ഗാത്മകതയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, ഇത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും നേരിട്ടുള്ളതും ശക്തവുമായ ആശയവിനിമയ ചാനലുകളിൽ ഒന്നാണ്. മറ്റ് ജീവികളുമായും ദൈവവുമായും ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവ് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ.

പാടി ഒരാളെ അദ്വിതീയനാക്കുകയും ഒരാളുടെ മുദ്ര വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അതിനാൽ, ഈ പ്രാകൃതവും പ്രാചീനവുമായ ആത്മപ്രകാശനം ഉയർന്നുവരുന്നു, ഒരു വികാരത്തെയോ മതപരമായ സ്തുതിയെയോ (പാട്ടിൽ) ഉദാത്തമാക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് തോന്നുന്നതിനെ ഒരു തനതായ രൂപത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് വൈകാരിക സ്വഭാവത്തെ പോലും മാറ്റാൻ കഴിയും ശ്രോതാവിന്റെ.

കേൾക്കൽ ആലാപനം വിശ്രമിക്കുന്നു, ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു, വികാരങ്ങളെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു, ഗായകനും ശ്രോതാവും തമ്മിൽ അഗാധമായ സമ്പർക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പാടുന്നത്  അർത്ഥം

 • സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കൽ
 • സംതൃപ്തി
 • സർഗ്ഗാത്മകത
 • വികാരങ്ങൾ (സന്തോഷം, വിഷാദം, വേദന, സ്നേഹം)
 • ആശയവിനിമയം
 • ആത്മഭിമാനം
 • ആത്മീയത
 • സഹാനുഭൂതി

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ പാടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, എപ്പോഴും, പാടുന്നതോ പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നതോ ആയ സ്വപ്നക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഈണം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, വാക്കുകൾ, പാട്ടിന്റെ ശീർഷകം, ആഹ്ലാദകരവും താളാത്മകവും അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടകരവും ആയ ഗാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.വിഷാദം, വികാരാധീനം, തീവ്രം.

നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലെ ഗാനം ഓർക്കുമ്പോൾ, തലക്കെട്ടും വാക്കുകളും ഇതിനകം തന്നെ ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കുകയോ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കും ആവശ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന സൂചനയായി മാറുന്നതും എളുപ്പമാണ്.

എന്നാൽ പാടുന്ന സ്വപ്നം ചിലപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളില്ലാതെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു: പാട്ടിന്റെ ഈണവും വാക്കുകളും മാത്രം ഉയർന്നുവരുന്നു, ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കേൾവിഭ്രമം പോലെ അർത്ഥശൂന്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചിത്രങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം അവരെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും കൃത്യവുമാക്കുന്നു. ലൂസിയോ ബാറ്റിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ഗാനത്തിന്റെ വാക്യം (വാക്കുകളും സംഗീതവും) ആവർത്തിച്ചു. അത് മാത്രം.

"ഇത് ഏപ്രിൽ ആയിരുന്നു, അത് മെയ് ആയിരുന്നു, ആർക്കറിയാം...അത് മനോഹരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ പ്രായം മാത്രമായിരുന്നു..."

അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താത്ത, വലിയ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താത്ത, അവൾക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു പഴയ ഗാനം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ജോലിയിലൂടെ മാത്രമേ, പാട്ടിന്റെ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ള കൊതിയും യുവത്വത്തിന്റെ നഷ്‌ടമായ സാധ്യതകളും എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വർത്തമാനവും ഘട്ടവും എത്രമാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവളെ ഭാരപ്പെടുത്തി. ആർത്തവവിരാമം.

ഈ പാട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നുജീവിക്കാനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള അവളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അവൾ ഇതിനകം അനുഭവിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്താപവും, എന്നാൽ അത് അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ച വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ തുടക്കവും വീണ്ടെടുപ്പും കൂടിയായിരുന്നു.

പാടുന്ന സ്വപ്നം  19 സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

1. നന്നായി പാടുന്ന സ്വപ്നം

കൃപയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തോന്നുന്ന വികാരങ്ങൾ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് സ്വയം സമാധാനം തോന്നുന്നു, എന്നാൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും മറ്റൊരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ്.

ഇത് ആത്മാഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സ്വപ്നമാണ്. പ്രകൃതിയുമായും ആത്മാവുമായുമുള്ള ഒരു സംതൃപ്തമായ ബന്ധം.

2. മോശമായി പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   പാടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തടസ്സവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കാനും കാണിക്കാനും അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആന്തരിക അവസ്ഥകൾ (സെൻസർഷിപ്പ്, വിമർശനാത്മക ഊർജ്ജം, താഴ്ന്ന ആത്മാഭിമാനം) അവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. സന്തോഷകരമായ എന്തെങ്കിലും പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ നേടിയ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള സ്ഥിരീകരണവും സംതൃപ്തിയും കൂടിയാണ്.

ഇത് റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. .

4. ഒരു ദുഃഖഗാനം ആലപിക്കുന്ന സ്വപ്നം

സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ ദുഃഖത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതും ഒരുപക്ഷേ ഒരാൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതുമായഅനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ശീലത്താൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ആശങ്കകളെയും നിരാശകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

5. കേൾക്കുന്ന പാട്ട്

ഒരു പ്രതീകാത്മക ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, പാട്ട് ഉണർത്തുന്ന വികാരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, സ്വപ്നക്കാരനെ താൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന വ്യക്തിയോട്.

ഇതും കാണുക: കൊല്ലുന്ന സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ കൊലപാതകം കൊല്ലുന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ഉദാഹരണത്തിന്: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾ അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കോളോ ആവശ്യമോ വികാരമോ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ്.

6. പള്ളിയിൽ പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

പാട്ടുകൾ മതപരമായ സ്തുതികളാണെങ്കിൽ, ഈ ചിത്രം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരുവന്റെ ആത്മീയത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. .

അതേസമയം, പള്ളിയിൽ ഒരു പാട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത് (ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്) നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പരിധികളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുക, ഒരു നുള്ള് ലംഘനം പോലും.

7. കാറിലിരുന്ന് പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരാൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലാളിത്യത്തെയും ആനന്ദത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

8. ഗായകസംഘത്തിൽ പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   സ്വപ്നം കാണുക

ഗ്രൂപ്പിൽ പാടുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യവും ശാന്തതയും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വിപരീത സാഹചര്യത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം, അത് സ്വയം ആയിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ (കുടുംബത്തിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക.വർക്ക് ടീം).

9. പൊതുസ്ഥലത്ത് പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   പാടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്

നിവൃത്തി, വ്യക്തിപരമായ ശക്തി, ആത്മാഭിമാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് സംതൃപ്തിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അദൃശ്യതയും അപര്യാപ്തതയും നികത്തുന്നു.

എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും. വഴിയും പോസിറ്റീവും.

10. പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നത്

മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെയും ആന്തരിക സംതൃപ്തിയുടെയും ഒരു സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രകാശഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്.

11. ഇംഗ്ലീഷിൽ പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു തരണം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും (പാട്ട് ദ്രാവകവും മനോഹരവുമാണെങ്കിൽ) സ്വപ്നക്കാരന് തന്നിൽത്തന്നെ പൊതിഞ്ഞ സാധ്യതകൾ കാണിക്കാം, എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സന്ദർഭം.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പാടുന്നതിനോ ഉള്ള സ്വപ്നവും വിദേശ ഭാഷയുടെ യഥാർത്ഥ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അത് പഠന നിലവാരവും ശബ്ദങ്ങളിൽ മുഴുകിയുമാണ്.

12. ഗാനരചയിതാവായ

പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം പതിവിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നാണ്സ്വന്തം സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിന് പുറത്ത് പോലും വികാരങ്ങളെ ഉണർത്താനും വികാരങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനും അറിയാവുന്ന ആർക്കൈറ്റിപൽ അർത്ഥങ്ങളുള്ള കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവും വിശാലവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ആശയവിനിമയം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതികൾ.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വപ്‌നക്കാരനും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാതമായ ഒരു വശവും.

ഇതും കാണുക: ഡ്രീമിംഗ് ഡിഫണ്ടുകൾ മരിച്ചയാൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട്?

13. സ്വാൻ ഗാനം

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാളെയോ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പ്രതീകമാണ് (മരണത്തിന് മുമ്പ് ഹംസം പാടുന്നു) ഇത് എന്തിന്റെയെങ്കിലും അവസാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം, ഒരു ബന്ധം മുതലായവ).

14. പക്ഷികൾ പാടുന്ന സ്വപ്നം

0>സന്തോഷം, സന്തോഷം, സ്നേഹം, വർത്തമാനകാലത്തെ നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നക്കാരനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

15. പാട്ടുകൾ സ്വപ്നം കാണുക

ലൂസിയോ ബാറ്റിസ്റ്റിയുടെ ഗാനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പോലെ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾക്ക് സ്വപ്നക്കാരന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച തുറക്കാൻ കഴിയും. പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതും ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുമായ വികാരങ്ങൾ.

ഈ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവ ഏത് മേഖലകളിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശകലനത്തിന് കൃത്യമായ ദിശ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം: സ്നേഹം, ബന്ധങ്ങൾ, ആത്മാഭിമാനം, ഫാന്റസി.

16. ഇല്ലാത്ത പാട്ടുകളും ഐയും സ്വപ്നം കാണുന്നുസ്വപ്‌നങ്ങൾ.

ഇല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് വിപരീത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകാം, മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മൂർത്തമോ യുക്തിസഹമോ അല്ല.

17. മതഗാനങ്ങൾ പാടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക    സ്വപ്നം കാണുക മതപരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുക

പള്ളിയിൽ പാടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ അത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അസ്തിത്വത്തിന്റെ " ഉയർന്ന" മാനങ്ങളുമായി വിശാലമായ ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത, വികാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവികവും ഒരാളുടെ മതവിഭാഗവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സംരക്ഷണവും സമാധാനവും ആവശ്യമാണ്.

18. സൈനിക ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന സ്വപ്നം    സ്‌പോർട്‌സ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന സ്വപ്നം

ഇത് സ്വന്തവും സുരക്ഷിതത്വവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ കൂടുതൽ അച്ചടക്കം, നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമായി അത് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

19. ഒരു പ്രശസ്ത ഗായകനെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്വപ്നം കാണുക

അത് ചെയ്യും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഗായകന് ആരോപിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഈ ഗുണങ്ങൾ അവന് ആവശ്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവനെ നയിക്കുന്നതോ ആകാം (ഒരുപക്ഷേ അമിതമായി).

അതേ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. സി 'ആ ഗായകനുമായി ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ: സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് തോന്നാനും, താൻ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് തനിക്ക് വളരെ ഇറുകിയതാണെന്നും, "സാധാരണ" അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷേധാത്മകമാണ്.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ്സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1500 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നക്കാരേ, ഈ ചിഹ്നം എനിക്ക് കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നു, വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കമന്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട്.

ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ മര്യാദ ചോദിക്കുന്നു: എന്റെ ജോലി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി

ലേഖനം പങ്കിടുക, നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.