രാജാവിന്റെയും ചക്രവർത്തിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ റോയൽസിന്റെ അർത്ഥം

 രാജാവിന്റെയും ചക്രവർത്തിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ റോയൽസിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

രാജാക്കന്മാരെയും ചക്രവർത്തിമാരെയും സ്വപ്നം കാണുന്നത് ബഹുമാനത്തിനും സമ്പത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? അതോ അതിന്റെ "രാജകീയ" ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? രാജാവും ചക്രവർത്തിയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന പുരുഷശക്തിയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ്, യാചകന്റെയും സന്യാസിയുടെയും സന്യാസിയുടെയും വിപരീത ഊർജ്ജം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവ്

0> രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം സ്വന്തം ശക്തിയും വ്യക്തിപരമായ സ്ഥിരീകരണവും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വന്തം വഴി അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ്.

സ്വപ്നത്തിലെ രാജ്ഞി സ്ത്രീകളുടെ ആദിരൂപത്തിന്റെ ഒരു വശമായതിനാൽ, RE പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ ഒരു വശം, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും പ്രകടമാകുന്ന അംഗീകൃതവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ശക്തിയും ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ RE എന്നത് ഒരു താൽക്കാലികവും ദൈവികവുമായ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ്, ഒപ്പം ആദർശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും കഴിയും. സ്വപ്നക്കാരൻ പ്രവണതകൾ, ആത്മീയ പാതയും ഒരാളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ അളവും.

പരമോന്നത അധികാരം, നിയമം, മറ്റുള്ളവരുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം, ഭൗതിക സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൾരൂപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനു പുറമേ.

ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു പിതാവിന്റെയോ മുത്തച്ഛന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫറൻസ് വ്യക്തിയുടെയോ അവതാരമാണ്, അവരോട് ശക്തിയും പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, ആരോട് ആരാധനയും ബഹുമാനവും തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുഓരോ ചിഹ്നത്തിനും, സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവിന് പോലും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ സമൂലമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും, അനീതി, അടിച്ചമർത്തൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നിവയുടെ വശങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. സജീവമായ സൾഫർ, സ്വർണ്ണം, സൂര്യൻ, രാജ്ഞി, മെർക്കുറി, ചന്ദ്രൻ, സ്ത്രീലിംഗം എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ധ്രുവതയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ തേടുന്ന പുല്ലിംഗത്തിന്റെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളുമായും യോജിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് RE.

അങ്ങനെ, രാജാവിന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അർത്ഥം, പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആദർശ പിരിമുറുക്കത്തിൽ അതിന്റെ വിപരീതവുമായി ലയിക്കുക എന്നതായിരിക്കും, കൂടാതെ വിശുദ്ധ കല്യാണം ( coniunctio oppositorum ) ) അതിലൂടെ യഥാർത്ഥവും സാർവത്രികവും സാൽവികവുമായ സമ്പൂർണ്ണത.

ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതീകാത്മകതയുടെ സ്വപ്നം

ചക്രവർത്തിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതീകാത്മകത മേജർ ആർക്കാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടാരറ്റിന്റെ 4: ഭരിക്കുന്ന ശക്തി, നേതൃപാടവത്തിലെ ദൃഢതയും മൂർത്തതയും, അവന്റെ ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും.

ഇത് ദൈവികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഭൂമിയിൽ, ചക്രവർത്തി വിനിയോഗിക്കുന്നവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവനും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമാണ്.

അവൻ പരമോന്നതമായ ആരോഹണം, ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ ലക്ഷ്യം, ഏറ്റവും അലംഘനീയമായ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇക്കാരണത്താൽ, അവനു കഴിയും ഫ്രോയിഡിയൻ സൂപ്പർഈഗോയെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യനുള്ള RE സ്വപ്നം

ഒരുരാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന പുരുഷൻ അവന്റെ പുല്ലിംഗ ഗുണങ്ങളുമായും അവനെ പക്വതയിലേക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രാജാവ് ആകർഷണവും ശക്തിയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ ആദർശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും, അവൻ ഒരു സംരക്ഷക കൂട്ടാളിയുടെ പ്രതിച്ഛായയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നനുമായിരിക്കും (ഭൗതികമായവ പോലും), അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഇടമുള്ള ഒരു പ്രണയ ബന്ധമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദർശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

സ്വപ്നം കാണുന്ന രാജാവും ചക്രവർത്തി അർത്ഥവും

സ്വപ്നം കാണുന്ന രാജാവ് ഒരാളുടെ സ്വന്തം " വ്യക്തിഗത രാജ്യം "അതായത് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം, ഒരാളുടെ അടുപ്പവും സാമൂഹിക ഇടവും, ഉയർന്നുവരേണ്ടതിന്റെയും അംഗീകൃത റോളിന്റെ ആവശ്യകതയുടെയും, അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന്.

രാജാവിന്റെയോ ചക്രവർത്തിയുടെയോ ചിഹ്നം ഒരു നഷ്ടപരിഹാര സ്വപ്നത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. : അജ്ഞാതവും അതൃപ്‌തികരവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിർഭാഗ്യകരമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് രാജാവാകാൻ സ്വപ്നം കാണാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട തന്റെ ആചാരപരമായ ഉപകരണത്തിൽ സ്വയം കാണാനും കഴിയും.

കൂടാതെ. അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവനില്ലാത്ത സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സംതൃപ്തിയുടെയും ആദരവിന്റെയും സംവേദനം സ്വീകരിക്കുക.

അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചക്രവർത്തിയെ സ്വപ്നം കാണുകയോ ചക്രവർത്തിയാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരാശ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. ആജ്ഞാപിക്കാനും തീരുമാനിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായവർക്ക് കഴിയില്ലമറ്റുള്ളവർക്ക്.

എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവും ചക്രവർത്തിയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാധ്യതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് “ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ ”, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തണം. <3

സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തിമാരുടെയും അർത്ഥം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കാം:

 • ബഹുമാനം
 • ശക്തിയും ശക്തിയും
 • അധികാരത്തിനായി തിരയുക
 • ശ്രേഷ്ഠത
 • അറിവ്
 • തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്
 • ഒരു ആദർശത്തിന്റെ നേട്ടം
 • അധികാര
 • നിയമങ്ങൾ
 • ധാർമിക
 • സൂപ്പർഗോ
 • നീതി
 • സമ്പത്ത്
 • പുരുഷ
 • പിതാവ്
 • ദൈവം
 • അടിച്ചമർത്തുക
 • സ്വേച്ഛാധിപത്യം

രാജകീയ ചിഹ്നങ്ങൾ

സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവിന്റെയോ ചക്രവർത്തിയുടെയോ ചിഹ്നം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് (അവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒപ്പം ഓർക്കുന്നു ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ: രാജകീയ മോതിരം, ചെങ്കോൽ, കിരീടം, സിംഹാസനം.

ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഓരോന്നും സ്വപ്നത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശകലനത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അർത്ഥങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡ്രീമിംഗ് കിംഗ്   15 ഒനെറിക് ചിത്രങ്ങൾ

1. രാജാവോ ചക്രവർത്തിയോ ആയി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരു റോൾ സൂചിപ്പിക്കാം "കേന്ദ്ര ", ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്, ഉയർന്നുവരാനും ഒരു കമാൻഡിംഗ് പദവിയിലെത്താനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം. പലപ്പോഴും അത് ഒരാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ, ഒരു ജീവിതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും നിരാശയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുസംതൃപ്തിയും അംഗീകാരവും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കുക.

2. സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പുരുഷ ഊർജത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് (പുറത്തും തനിക്കുള്ളിലും) സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ശക്തവും കഴിവുള്ളതും അംഗീകൃതവുമാണ്. വിജയവും നേട്ടവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജാണ് ഇത്.

3. ഒരു രാജാവ് കിരീടധാരണം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

അർത്ഥം ഒരാളുടെ ശക്തി (ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം, ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഒരാളുടെ നിയമങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ ) അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു.

ഇത് വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, അത് നേടിയ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

4. കോടതിയുടെ നടുവിൽ ഒരു രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

മാനേജുമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂട്ടായ മണ്ഡലത്തിലെയും സംതൃപ്തികളിലേക്കും മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അധികാരം.

ജനപ്രിയമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ വഞ്ചനകളെയും അസൂയയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

5. സ്വപ്നം ഒരു തടവുകാരൻ രാജാവ്

സമ്മാനങ്ങൾ ” ഗുണങ്ങളെയും വിഭവങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് “ തടവുകാരാണ്” അവ സ്വപ്നക്കാരന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വഴിയില്ല. സ്വപ്നക്കാരന്റെ മാനസിക ചലനാത്മകതയിൽ കൂടുതൽ ഇടമുള്ള, കൂടുതൽ ഭയാനകമായ, നിക്ഷിപ്തമായ ഭാഗങ്ങളുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം “താഴ്ന്ന് പറക്കുന്നു” കൂടാതെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളും തകർക്കാൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. .

6. ഒരു പഴയ രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ഒരു അടുത്ത വ്യക്തി (ഒരുപക്ഷേ വൃദ്ധനായ പിതാവോ മുത്തച്ഛനോ) അവരുടെ പങ്ക് നിലനിർത്തുകയും എന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനോ, അതേ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് (യുവ രാജകുമാരൻ പഴയ രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നു) ).

ഇത് ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതും കാലഹരണപ്പെട്ടതും സ്വയം കാലഹരണപ്പെട്ടതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ ശക്തിയുടെ രൂപവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്.

ഇതും കാണുക: പ്രാർത്ഥന സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം

7. മരിച്ച രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

0>അർഥം, ഒരാളുടെ അധികാരത്തിന്റെ റോളിന് നിലനിൽക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, അത് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതും മാറേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരാളിൽ അധികാരവും ശക്തിയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

8. സ്വപ്ന രാജാവിന്റെ വധശിക്ഷ    സ്വപ്നം കാണുക വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, "രാജകീയ " (മനോഹരമായ, സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതമായ) മനോഭാവങ്ങളെയും പരാമർശിക്കാൻ കഴിയും, അത് മേലിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്തതും കുറയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അനുസരണയും ബഹുമാനവും ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

9. രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അധികാരത്തിന്റെ സ്വന്തം വശങ്ങളെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തതിന് തുല്യമാണ്. ഒപ്പം നേതൃത്വവും , അവരെ തിരിച്ചറിയാതെ, അവരെ മാരകമാക്കുകയും, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് മൂലം അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇടം നേടിയ ഈ വശങ്ങളുടെ വലുപ്പം മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അതേ ചിത്രത്തിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മാനസിക ചലനാത്മകത.

10. രാജ്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുക

ഗുണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്ഒരാളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു തുടർനടപടിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകരുത്.

11. രാജാവിന്റെ മോതിരം

ചുംബിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ബഹുമാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് രാജാവിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളോടുള്ള വിശ്വസ്തത, അവൻ അധികാരം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളോട്, ആദരവും വിശ്വസ്തതയും അർഹിക്കുന്ന ഒരാളോട്.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് ആത്മാഭിമാനം, സ്വയം അവബോധം, ഒരാളുടെ ഭാഗ്യ നില എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

12. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ചിഹ്നത്തിന്റെ നിഷേധാത്മക വശങ്ങൾ, അടിച്ചമർത്തൽ, അഹങ്കാരം എന്നിവ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ അനുകമ്പയും വിവേകവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അധികാരത്തിന്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും പണപ്പെരുപ്പത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

13. ചക്രവർത്തി മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്

സമാനമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിലേക്ക്, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് കർക്കശവും അടിച്ചമർത്തുന്നതുമായ പ്രൈമറി സെൽഫുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഏതൊരു ഊർജ്ജത്തെയും " തകർത്തു " (അടിച്ചമർത്തുന്നു). കുടുംബത്തിലേക്കും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ വളർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും).

14. രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും ഒരുമിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പൂർണതയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഇത് രണ്ട് വിപരീത ധ്രുവങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത്തരമൊരു യൂണിയൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഐക്യവും.

15. നാണയങ്ങളുടെയോ മറ്റ് പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകളുടെയോ രാജാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

പ്രതീകാത്മകതയ്ക്കും എന്നതിന്റെ അർത്ഥംവ്യത്യസ്ത പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകൾ, അനുബന്ധ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു: "ഡ്രീമിംഗ് പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകൾ".

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നജീവി, ഏറ്റവും പോസിറ്റീവും ആധികാരികവുമായ പുരുഷ ഊർജ്ജത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതീകം ഇതാ, രാജാവിന്റെ പ്രതീകാത്മകത അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ എനിക്കായി.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ രാജാവോ ചക്രവർത്തിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമെന്നും ഓർക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം.

ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി

ഇതും കാണുക: ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക എന്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നത്തിലെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതീകം

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടം

ലൈക്ക് ചെയ്യുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.