ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ. ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ. ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ

Arthur Williams

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਨਾਦਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟਜੱਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, " ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ"।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਲਪੇਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਧਿਆਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਬਾਂਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਂਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਸਮੀਕਰਨ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਂਹ" ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਕਿਸਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਹਰੇਕ ਗਹਿਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀਤਾ ਦਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾਰੀਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਦਾ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ ਨੂੰ "ਗਹਿਣਾ, ਗਹਿਣਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫਰਾਇਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਟਿਪ l ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ: ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ), ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। , ਜੇਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

2. ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੰਘ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੁੜਮਾਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ।

4. ਬਰੇਸਲੇਟ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਬੰਧਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਮੇਂਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਦਰਦ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਮਾਸੂਮਵਾਦ, ਜ਼ੁਲਮ, ਕੈਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।

7. ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਡਡ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਸੱਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਾਂਡ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਰੇਸਲੇਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਝਾ ਅਤੇ " ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ:

ਹਾਇ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ 3 ਸੱਪ ਮਰੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਆਮ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਰਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। (M- Trapani)

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲਿਆ ਸੱਪ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ - <1 ਵਿੱਚ> ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ) ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਰੇਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁੱਟ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਕਹੋ " ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰੇਸਲੇਟ ਹੈ" । (ਬੀ. ਰੋਵੀਗੋ)

ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

9. ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦੋਸਤੀ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਧੇਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਰੂਪਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਲੇਟ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।