ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

 ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਲੇਖ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਇਹ 2016 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ 2005 ਵਿੱਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ। ਫਰਾਇਡ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਮੇਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

7>

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ " ਨੁਕਸਾਨ " ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ। , ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਵਾਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਕਤੀ।

ਦੰਦ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਬਿਮਾਰ, ਕਾਲੇ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸੁਪਨੇ-ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਡਿਕਏਡ ਟੀਥ ਹੈ।

10. ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ. ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ।

11. ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁੱਸੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਮੂੰਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾਤਾ ਦੀ. ਟੂਥਲੇਸ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ. ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੀਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

13. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮੀ, ਘਾਟੇ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸਦਾ "ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ"

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਇੱਕ ਸਰੋਗੇਟ, ਕੁਝ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਜੀਵਿਤ ਦੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ "ਹੰਮ ਨਾ ਹਾਰੋ " ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

14. ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, " ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ", ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ:

  • ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ?
  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
  • ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ? ?

15. ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

16. ਡਿੱਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਸ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਦਾਂ ਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ " ਚੱਕਣ " ਅਤੇ " ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣ" ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

17. ਦੰਦ ਪਿਸ਼ਾਚ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਨਵੀਨਤਮ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਾਈਲਾਈਟ)। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ।

18. ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਵਾਨੀ, ਬੰਧਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

19. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਅਣਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰਦੰਦ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨ (ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, ਨੇੜਤਾ, ਸੈਕਸ), ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

20. ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ (ਲੇਖ ਡਿਗਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

21. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਨੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

22. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਦੋ ਚੀਰਾਂ

ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ “ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

23. ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਸਾਧਾਰਨ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨੁਕਸਦਾਰ, ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਦੰਦ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

24. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

25. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ (ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਪਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੱਛਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ “ ਸੁਪਨਾ ”।

ਚਿੱਤਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2>

ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। .

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ: ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਬਾਉਣ, ਚੱਕਣ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰਜਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ. ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੇ, ਸੁਭਾਵਕ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਦਬਦਬਾ।

ਭਾਗ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ), ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਵਾਨੀ, ਸੈਕਸ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵੀ।

ਸੰਪੂਰਨ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੂੰਹਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਦੰਦ ਚਬਾਉਂਦੇ, ਪੀਸਦੇ, ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ " ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ", ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ = ਮੌਤ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ” । ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਚੱਕਣਾ, ਜਬਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਨਾ) ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ " ਇੱਛਾ " ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਪਿਆਰ' ਦੀ ਵਸਤੂ। .

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ

ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦੰਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਸਥਾਨ।

ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੰਦ, ਪਿਆਰ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੇਤ ਬੰਧਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ “ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ” ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ।

ਡਿਗਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ " ਨੁਕਸਾਨ " ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ

ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ: ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਕੰਮ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਦਲੀਲ, ਝਗੜੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ)।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ " ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ " ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਜੋਸ਼ਦਾਰ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ , ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ , ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਹਤ।

ਫਰਾਇਡ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ

ਫਰਾਇਡ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਕਾਮੁਕਤਾ (ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੱਥਰਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਾਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਲਈ।

ਜਦਕਿ ਜੰਗ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡ੍ਰੀਮਜ਼, ਫੈਬਰੀ ਬੋਮਪਿਆਨੀ, 1999 ਤੋਂ ਫਰਾਉਡ " ਡੈਂਟਲ ਸਟੀਮੂਲਸ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ " ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਨ:

ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਦ-ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੁਪਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਓਨਾਨਿਸਟਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। (p.336)

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥਰਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ….

ਸੀ.ਜੀ.ਜੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ. ਜੋਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਕੈਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ) ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ( p.338 ਨੋਟ 1909 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਹੈ: ਮਿਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਡਾਲਡੀ ਦੇ ਆਰਟੇਮੀਡੋਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ:

  • ਚੀਰਾ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ,
  • ਪ੍ਰੀਮੋਲਰ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ
  • ਮੋਲਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ;
  • ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ)
  • ਘੱਟ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਧਾਰ।<13

ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੰਦ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤਾਕਤ, ਚਮਕ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਜਵਾਨੀ, ਸੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।<3

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰ

ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .

1. ਦੰਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ "ਨੁਕਸਾਨ" ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ “ ਨੁਕਸਾਨ “ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਲ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2 . ਡੋਲਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਦੇ " ਡੋਬਲੇ " ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਪੁਨਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।

3. ਟੁੱਟਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪਾੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਇੱਕ " ਸਰਗਰਮ " ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੁਕਤੀ, ਡਰ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਤਿਆਗ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਟਣ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਰਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥਰਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ (ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ)।

ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰੋ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਲਾਗ, ਦਰਦ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨਾ।

6. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੰਦ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

7. ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਕਸਰ ਦੰਦਾਂ, ਮਸੂੜਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਉਤੇਜਨਾ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। . ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਆਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

8. ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. .

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

9. ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ " ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ " ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। , ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।