സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ രാവിലെ, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, രാത്രി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

 സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ രാവിലെ, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, രാത്രി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അതിരാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിലോ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ അസ്തമിക്കുന്നതോ ആയ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ദിവസത്തിലെ വ്യത്യസ്ത നിമിഷങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ലേഖനത്തിൽ, ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും അവയെ വേർതിരിക്കുന്നതും വേർതിരിക്കുന്നതുമായ പ്രതീകാത്മകത ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

ദിവസത്തെ സ്വപ്ന ഘട്ടങ്ങൾ

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ, പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന നിമിഷം പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രഭാതമോ രാവിലെയോ ഉച്ചയ്‌ക്കോ വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയോ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ സമൂലമായി മാറ്റുന്നു.

ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ശീലങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പോലെയുള്ള ആർക്കൈറ്റിപൽ തീമുകളുമായി അതിന് അതിന്റേതായ പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്.

സ്വപ്നങ്ങളെയും അവയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മറ്റ് ഏകീകൃത ഘടകങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകാത്മകത.

മനുഷ്യർ അങ്ങേയറ്റം സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരാണ്, ജനനം മുതൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കൾ, ദിവസത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു: ദിവസത്തിലെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും, സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഓരോ വ്യതിയാനവും ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുപ്രൈമൽ.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ സെമിത്തേരി. സെമിത്തേരിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

17. രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്വപ്നം

അനുഭവിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തതയുടെയും അഭാവം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അതിന്റെ പ്രവചനാതീതത അല്ലെങ്കിൽ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആന്തരികമായ "റഡാർ" , ആത്മവിശ്വാസം, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയിൽ അജ്ഞാതമായ കണക്കുകൂട്ടൽ (ഒരാൾക്ക് ശാന്തതയും ശാന്തതയും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ).

18. രാത്രിയിൽ വഴിതെറ്റുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

സാധാരണയായി ഭയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും സംവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെ സമാന വികാരങ്ങളെയും സന്തോഷവും ആഗ്രഹവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രയാസകരമായ നിമിഷത്തിന്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ദുഃഖം, വിഷാദം, വിവേചനമില്ലായ്മ എന്നിവയുടെ പ്രതീകം.

19. പൗർണ്ണമി രാത്രി

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ തത്വത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്, അത് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷണമാണ്. അവബോധം, നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ തോന്നുന്നത് പിന്തുടരാൻ. ഇത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ്, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഗർഭധാരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

20. നക്ഷത്രനിബിഡമായ ഒരു രാത്രി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ദിശ കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്വപ്നമാണ് എടുക്കുക , അത് ആശയങ്ങളെയും സിഗ്നലുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന യാദൃശ്ചികതകളിലേക്കും സമന്വയങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവബോധത്താൽ നയിക്കപ്പെടാനുള്ള അവന്റെ കഴിവിലേക്കോ, അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക.

അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ചിത്രമാണ്. അതിന് ഒരു ആത്മീയ മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, സൃഷ്ടിയുടെ അത്ഭുതം, സംവേദനം എന്നിവ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുംപ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ബന്ധം, ഒരാളുടെ ധാരണകളുടെ വികാസം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ, അജ്ഞത, ഭയം, ഭയം.

വാസ്തവത്തിൽ, സംരക്ഷകവും ഉറപ്പുനൽകുന്നതുമായ പ്രവർത്തനമുള്ള അടുത്തുള്ള പുരുഷ രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ആന്തരിക പുരുഷൻ (ദൃഢത, തീരുമാനം, ശക്തി, യുക്തിബോധം) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മാനസിക ചലനാത്മകത. അബോധാവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവബോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്

22. പുതുവർഷ രാവ്

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു പരിവർത്തന ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഭൂതകാലത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭാവിയിലേക്ക് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആചാരമാണ്. ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ താൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനകം ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം.

23. രാത്രിയിൽ കടലിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു   രാത്രിയിൽ ശാന്തമായ ഒരു കടൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു

രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെയും ആഴത്തെയും ഊന്നിപ്പറയുകയും ആത്മപരിശോധനയുടെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും സ്വയം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഒരു ഇരുണ്ട നിമിഷത്തിലൂടെ ഓടിപ്പോകാതെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

0> ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിഗൂഢതയുടെയും ഇരുട്ടിന്റെയും പ്രതീകമാണ്, മനസ്സിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ജുംഗിയൻ നിഴൽ.

24. രാത്രിയിൽ ഒരു കടൽത്തീരം സ്വപ്നം കാണുന്നു

ബോധത്തിനും അബോധത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ആയിരിക്കുക, എന്നാൽ അറിയാതെ ഇരിക്കുകആത്മപരിശോധനയുടെയും അറിവിന്റെയും സാധ്യത. ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് റൊമാന്റിക് മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് ജീവിച്ച എപ്പിസോഡുകൾ, ഓർമ്മകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

25. രാത്രിയിൽ ഒരു മഴവില്ല് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

മഴവില്ല് എല്ലായ്പ്പോഴും അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹജനകമായ പ്രതീകമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ (നിറങ്ങൾ). സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ പാതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അവനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളും സമന്വയങ്ങളും ഇതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായി ദൃശ്യമാകും.

മാർസിയ മസാവില്ലാനി പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1500 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

നിങ്ങൾക്കും ദിവസത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ (ഹ്രസ്വ) സ്വപ്നം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർക്കുക, അത് നൽകാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്റെ അഭിപ്രായം.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം.

എന്റെ പ്രതിഫലമായി ഈ സൃഷ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി പ്രതിബദ്ധത

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുകസ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും സ്വപ്നത്തെ അവന്റെ ഊർജ്ജവും അതിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫലം ക്ഷേമം, ആനന്ദം, പ്രതീക്ഷയുടെ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ, നേരെമറിച്ച്, ശല്യപ്പെടുത്തൽ, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ആകാം.

സ്വപ്നത്തിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ അർത്ഥം

മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ അർത്ഥവും അവ ഒരു അർത്ഥത്തെ മറ്റൊന്നിനെക്കാൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, " നിങ്ങളുടെ കാമുകനോടൊപ്പം പൂന്തോട്ടത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നത്" സ്വപ്നം കാണുക. രാവിലിലോ രാത്രിയിലോ രംഗം സജ്ജീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹ്രസ്വ സ്വപ്ന രംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ, സ്വപ്നത്തിന് ഇപ്പോൾ പൂത്തുലഞ്ഞ പ്രണയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോഴും പ്രക്രിയയിലാണ്. കണ്ടെത്തലിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും, രാത്രി നിങ്ങളെ തടസ്സങ്ങളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, ഇരുട്ട്, വികാരങ്ങളിലെ വ്യക്തതയില്ലായ്മ, ഒരുപക്ഷേ ബന്ധത്തിന്റെ അവസാനം പോലും.

എന്നാൽ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവസത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ശല്യപ്പെടുത്തൽ, വിരസത, ക്ഷീണം, രാത്രിയിൽ ആകർഷണം, നിഗൂഢത, അഭിനിവേശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ആദ്യ അർത്ഥം വിപരീതമാണ് രാത്രിയിൽ കാമുകനോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആകർഷണീയതയും നിഗൂഢതയും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അജ്ഞാതർ, കണ്ടെത്തലിന്റെ ബോധം, അഭിനിവേശം, രാവിലെ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശീലങ്ങളെയും വിരസതയെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കും.

അതിനാൽ സംവേദനങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുസാധ്യമായ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളെയും സമൂലമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അവ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ, ഒരാളുടെ സ്വപ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എല്ലായ്‌പ്പോഴും യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ ആദ്യം വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും നിർദ്ദേശം.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: DAWN- DAWN

അർത്ഥങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രഭാതം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • ആരംഭം
 • ജനനം
 • പ്രതീക്ഷ
 • വിശ്വാസം
 • ഉത്സാഹം
 • പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ

1. പ്രഭാതത്തെ സ്വപ്നം കാണുക  ദിവസത്തിന്റെ ജനനം സ്വപ്നം കാണുക

പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യ മിന്നലാണ്, സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് പ്രിവ്യൂ ആണ് എന്തായിരിക്കും , ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജീവിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന നിറങ്ങളും വെളിച്ചവും. ഇക്കാരണത്താൽ, ദിവസത്തിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാനും പ്രത്യാശ, തീരുമാനങ്ങൾ, വിശ്വാസം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത് സ്വപ്നക്കാരനെ ഒരു തുടക്കത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു, അവന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും ഒപ്പം. സമയം കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ തിളങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഭാഗത്തെ അനുഷ്ഠാനമാക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രഭാതം മനസ്സാക്ഷിയുടെയും യുക്തിയുടെയും വെളിച്ചത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് ഭയങ്ങളെയും അജ്ഞാതങ്ങളെയും അബോധാവസ്ഥയിലെ ഇരുട്ടിനെയും അതിന്റെ ഉറപ്പോടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

പുരാതന കാലത്ത് വിജയവും ഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്വപ്നമാണ്.

2. പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സൂര്യന്റെ പുരുഷശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് ശക്തിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു , ദൃഢനിശ്ചയം ഒപ്പംമാറ്റത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം.

3. വടക്കൻ വിളക്കുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആകാശത്തിലെ നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത മാറ്റങ്ങളെയും യോജിപ്പുള്ളതും മാറ്റങ്ങളുമാണ്. അന്വേഷിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്, അപ്രതീക്ഷിതവും കഷ്ടപ്പാടും. ജീവിതത്തിന്റെയും വിധിയുടെയും ഒഴുക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ ചിത്രമാണിത്, ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവചനാതീതതയെയും പലപ്പോഴും ദൗർഭാഗ്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

4. കടലിന് മുകളിൽ സൂര്യോദയം സ്വപ്നം കാണുന്നു

0>പലപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ കടലിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഊർജങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ കടലിന് മുകളിലുള്ള സൂര്യോദയം അബോധാവസ്ഥയുടെയും ശക്തിയുടെയും ആഴങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. പ്രകാശത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശയങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശക്തി, പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകാശം എന്നിവയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പ്രതീക്ഷയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്, ജനപ്രിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: പ്രഭാതം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രഭാതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വരെ :

 • ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ പ്രോജക്റ്റിന്റെയോ തുടക്കം
 • ഉത്സാഹം
 • ശക്തി,ഊർജ്ജം
 • കുട്ടിക്കാലം
15> 5. രാവിലത്തെ സ്വപ്നം

പ്രഭാതവും അറോറയും പോലെ, അത് എന്തിന്റെയെങ്കിലും തുടക്കത്തെയും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും പുതുമ, പ്രത്യാശയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ സാധാരണമായവ.

അതിന് കഴിയുംഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം, ഒരു ജോലി, അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക. ശക്തിയോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്, അതിന് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടാകും, അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല.

ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.

6 സൂര്യൻ ഇതുവരെ ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ

രാവിലെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇൻകുബേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ളതും ഒരുപക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും ചിന്തയുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും തലത്തിലാണ്. .

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: NOON

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ഉച്ചയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • പക്വത
 • വികാരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത
 • വിഭവങ്ങളുടെയും മാർഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണത
 • സമൃദ്ധി
 • വിജയം
 • ഉത്തരവാദിത്തം
 • ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം 13>

6. ഉച്ചയ്ക്ക്

മണികൾ കേൾക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്നത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പകൽ സമയം (മധ്യാഹ്നം) ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രകാശത്തിനായി ഗ്രഹിക്കുക, ഇത് അതിന്റെ പാരമ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നടപ്പിലാക്കേണ്ട ജോലി (പകുതി) അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ആരംഭിച്ചതും അത് പുരോഗമിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രായത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പക്വതയും പൂർണ്ണതയും. പക്വമായ ബന്ധം, പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരം, വിജയം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നുഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഉച്ചയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

ഇതും കാണുക: ഈസ്റ്റർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഈസ്റ്റർ മുട്ടകളുടെ പ്രതീകാത്മകതയാണ്
 • പക്വത
 • അനുഭവം
 • യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൽ
 • നിവൃത്തി
 • വിജയങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ പരാജയങ്ങൾ)

7. ഒരു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സ്വപ്നം

ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പുരോഗമന ഘട്ടമാണ്, അത് സമയം കടന്നുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ പൂർത്തീകരണം, ഫലങ്ങൾ, നടപ്പിലാക്കുന്ന ജോലികൾ, ഫലങ്ങൾ, കുട്ടികളെ വളർത്തൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭവത്തിന്റെ ഉപയോഗം.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ നിമിഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എത്താൻ അവന്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ്ജത്തെ കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ഒരു തകർച്ച നേരിടുകയും ശാരീരിക ശക്തിയെക്കാൾ അനുഭവം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പൂർണ്ണ പക്വതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

8 ഉച്ചവെളിച്ചത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരാൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ, ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയിലും അനുഭവത്തിലും വിശ്വസിക്കുക. പക്വതയുടെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം ഇത്.

9. മുൻ ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്

ഒരു നൂതനമായ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ്, കാരണം അത് അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കും. സമയവും എന്തെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും.

ആകുലതയുടെ വികാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അസാധ്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുലക്ഷ്യം, നിരുത്സാഹബോധം, പരാജയം. മധ്യവയസ്സ്, ആർത്തവവിരാമം, ആൻഡ്രോപോസ് എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ദിവസത്തെ സ്വപ്ന ഘട്ടങ്ങൾ: SUNSET

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സൂര്യാസ്തമയ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു:

 • സംക്രമണ ഘട്ടം
 • ഒരു വികാരത്തിന്റെ അവസാനം
 • ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ അവസാനം
 • ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം
 • വാർദ്ധക്യം
 • നഷ്ടബോധം
 • തടസ്സങ്ങൾ
 • അനിശ്ചിതത്വം
 • ദൃശ്യങ്ങൾ

10. സൂര്യാസ്തമയം

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ ടെർമിനൽ വശങ്ങൾ, നനവ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വികാരത്തിന്റെ, ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ അവസാനം, ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാലാവധിയും അവസാനവും. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും താൻ എന്താണ് നേടിയതെന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

11. മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയം സ്വപ്നം കാണുന്നത്  പിങ്ക് സൂര്യാസ്തമയം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും അടിവരയിടും, ഒരു പശ്ചാത്തലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യമോ പ്രണയമോ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും വികാരങ്ങളുടെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരുതരം അവബോധമാണ്.

അതിന് കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ, അനിവാര്യമായ, എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രഭാതം പോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണിത്.

12. കടലിന് മുകളിലൂടെ സൂര്യാസ്തമയം സ്വപ്നം കാണുന്നു

സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ വെളിച്ചം വെള്ളത്തിലും തിരമാലകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന നിറങ്ങളുള്ള കടലിന് മുകളിലൂടെ അതിന്റെ ശക്തിയും നിർജ്ജീവതയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നുസ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങൾ, അത് ഉത്ഭവത്തെയും അബോധാവസ്ഥയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു വികാരത്തിന്റെ അവസാനം വരെ സ്വയം രാജിവെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അനന്തരഫലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

13 സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഒരു ധൂമ്രനൂൽ സൂര്യാസ്തമയം ഒരു ചുവന്ന സൂര്യാസ്തമയം സ്വപ്നം കാണുന്നു

സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ നൽകും. ഇരുണ്ട സ്വരങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലെ ധൂമ്രനൂൽ സൂര്യാസ്തമയം പലപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടുകൾ, വിലാപം, നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവന്ന സൂര്യാസ്തമയം പ്രണയത്തിന്റെയും അഭിനിവേശത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

14. അസ്തമയ സൂര്യനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ലിബിഡോ, ലൈംഗികശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ശാരീരിക ശക്തി, സാമൂഹിക ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് പങ്കാളിയോടുള്ള ആരാധനയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷ രൂപം (ഉദാ. പിതാവ്, മുത്തച്ഛൻ).

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദിവസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: വൈകുന്നേരം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സായാഹ്നത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു :

 • അവസാനവും പൂർത്തീകരണവും
 • ശാന്തത, അസ്വസ്ഥത
 • ഓർമ്മകൾ
 • ഭൂതകാലത്തിന്റെ സംസ്കരണം
 • വിലാപം
 • വാർദ്ധക്യം

15. വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിശ്ചലാവസ്ഥയുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, സംവേദനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽഭൂതകാലത്തെയും ഭൂതകാല ജീവിതത്തെയും അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവസരമുള്ള ശാന്തത.

ഇത് വിപുലീകരണത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനത്തിന്റെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല നേടിയ ഫലങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെയും ആകാം. , നേടിയതിന്റെ സംതൃപ്തി, നന്ദി.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പകലിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: രാത്രി

സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാത്രിയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു:

 • ആശയക്കുഴപ്പം, അരാജകത്വം
 • ദിശയുടെ അഭാവം
 • വ്യക്തതയുടെ അഭാവം
 • ലക്ഷ്യക്കുറവ്
 • അറിയാതെ
 • ഇന്ദ്രിയം നിഗൂഢതയുടെ
 • അജ്ഞാത
 • ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവി
 • അപ്രതീക്ഷിത
 • അന്തർമുഖം
 • ചിന്തയുടെ തീവ്രത
 • അവബോധം
 • ഫെർട്ടിലിറ്റി
 • ഉയർന്ന അനുഭവങ്ങൾ
 • ആത്മീയത
 • അബോധാവസ്ഥ

16. ഇരുണ്ട രാത്രി സ്വപ്നം    ചന്ദ്രനില്ലാത്ത രാത്രി സ്വപ്നം

ഇതുവരെ ചികിത്സിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്, അജ്ഞാതരുടെ ഇരുട്ടിനെ, നിഗൂഢതയെ, കാരണമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മ, ചില മേഖലകളിൽ തുടരാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യത എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജീവിതം, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭയം, വേദന, അപകടം.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സുരക്ഷിത താവളം കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

<0 ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് ഗർഭപാത്രത്തിലെ പ്രതീകാത്മക തിരിച്ചുവരവിന് തുല്യമാണ്, വ്യത്യാസമില്ലാത്ത അരാജകത്വത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന്

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.