ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ദൈവത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

 ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ദൈവത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഈ അപൂർവ സ്വപ്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയെ ഈ ലേഖനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മനസ്സിലും വികാരങ്ങളിലും ഓർമ്മയിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു .

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ ദൈവം ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ദൈവം പുല്ലിംഗത്തിന്റെ ആദിരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പിശാചിന്റെ വിപരീത ചിഹ്നവുമായി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്നായി മാറുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാടകീയവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ധ്രുവങ്ങൾ.

ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്‌നത്തിലും സ്വപ്നത്തിലെ പിശാചിന്റെയും പ്രതീകം ഒരു സാങ്കൽപ്പിക രേഖയുടെ അതിരുകടന്നതാണ്, അതിലൂടെ ഊർജ്ജം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന്.

നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് ആബേൽ, ബുദ്ധിമാനായ വൃദ്ധൻ, ഡ്രൂയിഡ്, മാന്ത്രികൻ, രോഗശാന്തിക്കാരൻ, ഷാമൻ, ഡോക്ടർ, പുരോഹിതൻ, മറുവശത്ത് കയീൻ ജനിക്കും, ആരാച്ചാർ, സ്വേച്ഛാധിപതി, കൊലപാതകി, സീരിയൽ കില്ലർ, മാഫിയോസോ, രാജ്യദ്രോഹി.

അവയെല്ലാം മനുഷ്യമനസ്സിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീകാത്മക വശങ്ങളാണ്, ദൈവവും പിശാചും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ. നന്മയും തിന്മയും, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുകൾഭാഗവും നരകത്തിന്റെ അടിഭാഗവും, വായു, ആകാശം, അഗ്നി, ദ്രവ്യം എന്നിവയുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ.

അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരനെ സമ്പർക്കം പുലർത്തും. അവന്റെ ജീവിതാനുഭവം നല്ലതും നല്ലതും ശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവും ശ്രേഷ്ഠവും ആയി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അർത്ഥം.സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദൈവം

ദൈവം എന്ന ആശയം മനുഷ്യന്റെ ആശയവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉന്നതനും സർവ്വശക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യവുമായി, എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ, അതിനപ്പുറം ഒരു അർത്ഥം അവകാശപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ഭാഗവുമായി. നിഗൂഢത.

സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവം അസ്തിത്വം ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന എല്ലാ അജ്ഞാതങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മൂർത്തമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറമുള്ള അപാരതയുടെയും ശൂന്യതയുടെയും ആശയം, താൽക്കാലിക അഭാവം, അവിഭാജ്യത. ഇത് തുടക്കവും അവസാനവുമാണ്, എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നിന്റെ ഇന്ദ്രിയമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ധാരണയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിന്റെ അമൂർത്തമായ ആശയമാണിത്. മാനുഷിക ജോലിയുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വേർപെടുത്തുന്ന, ഇക്കാരണത്താൽ, സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദൈവമായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിന്തുണയ്‌ക്കപ്പെടുന്നതുമായ, അപാരത, അനന്തം, അർത്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ആശയം ആഘാതവുമായി ബന്ധങ്ങൾ കുറവുള്ള മാനസിക വശങ്ങൾ, അത് മെറ്റാഫിസിക്‌സിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാരണമാക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ദൈവം അത് ഒരു പതിവ് ചിഹ്നമല്ല, എന്നാൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അത് ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ സംശയമില്ല, അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്വിതീയവും സമ്പൂർണ്ണവും, ഉറപ്പുള്ളതും അനിവാര്യവും ആയി കാണപ്പെടും.

പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള സവിശേഷതകളോടെ ഇത് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കും: ഉയരം , ഗംഭീരമായ, വലുത്, പഴയത്, വെളുത്ത താടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായ വൃദ്ധന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ ആദിരൂപം ഓർമ്മിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി പോലെയുള്ള പുകയും അവ്യക്തവുമായ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും,തീജ്വാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കും.

സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവം ഒരു ജാഗ്രതയുള്ള സാന്നിധ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരീകരണങ്ങളിലും ഉപദേശങ്ങളിലും വാദങ്ങളിലും സ്വയം ചെലവഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന മട്ടിൽ ഒരു നിഗൂഢമായ പ്രഭാവലയം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവം സ്വയത്തിന്റെ, ബോധമുള്ള അഹന്തയുടെ, സുപ്രധാന ഭാഗത്തിന്റെ ആദിരൂപത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാം അത് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, ഒരുതരം ആന്തരികദൈവം തിരുത്താനും പ്രബോധിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സംസാരിക്കുകയും ആരുടെ പരിഗണനകൾക്ക് വലിയ അനുരണനമുണ്ട്, അത് " സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം" ആയിരിക്കും.

1. ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആന്തരികമായ ഉന്നതമായ ജ്ഞാനവുമായി വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അത് ജ്ഞാനിയായ വൃദ്ധരിൽ നിന്ന് തികച്ചും മാനുഷികമായ ഒരു മനുഷ്യനെ മറികടക്കുന്നു, അത് മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് വികസിക്കുന്നു. വികാരങ്ങൾക്കും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾക്കും അതീതമായ വിശാല ദർശനം.

സ്വപ്‌നക്കാരനെ അവനിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തിയിലേക്കും, ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനോടൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കും ഓർമിപ്പിക്കാൻ അബോധാവസ്ഥ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ. വിശാലതയും ജ്ഞാനവും, അത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ദൈവികത ആയിരിക്കുന്നു. സത്തയുടെയും ദൈവികതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയോടെആഘാതത്തിനപ്പുറം കാണുക

സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ നിലവിലുള്ള ശക്തിയും സമ്പത്തും അവന്റെ ഗുണങ്ങളും അവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരാനും നേടാനുമുള്ള കഴിവും ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവം പുല്ലിംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ശക്തി, ബുദ്ധി, യുക്തിബോധം, നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവയുടെ ഒരു ഭാഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മറക്കരുത്.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദൈവം കഴിയും. അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം, സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും ആവശ്യകത, ഉയർന്ന സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ദൈവിക നീതിയുടെയും ആവശ്യകത എന്നിവയും ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭയവും മടിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അനുഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും കാണിക്കുന്നു.

<0 ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെയോ ബന്ധത്തിന്റെയോ മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ തന്റെ പക്കലുള്ളതിനെ വിലമതിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിലയേറിയത് നേടാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

2. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക    ദൈവത്തെ കാണുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അവന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു മഹത്തായ " ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മൂല്യം ", മറ്റ് സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ നിശ്ചയമായും ഉയർന്നതാണ്.

ഈ ചിഹ്നം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠവും ഉയർന്നതും നിലവിലില്ലാത്തതുമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ, തീർച്ചയായും അർത്ഥം. അന്വേഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതും അമർത്തുന്നതും കുലീനവും ഉയർന്നതും ആയിരിക്കും.

3.ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്

ഒരു ജീവിത പാത പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയും, തീർച്ചയായും ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പാത, അത് ആത്മീയമായി ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ അത് ഒരുപക്ഷെ നിഷ്‌ക്രിയമായ ആദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ മൂല്യമുള്ള സ്വപ്നക്കാരൻ.

4. ഒരു വസ്തുവിലോ മൃഗത്തിലോ ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ചിഹ്നത്തിലേക്കും അതിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരും, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു "ദൈവിക" മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി എങ്ങനെ ഉയരണമെന്ന് അത് അറിയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. നല്ല സ്വഭാവവും ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ

കഴിയും ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെയും പ്രതിബദ്ധതയോടെയും മാത്രം ഇരുണ്ടതും ഭാരമേറിയതും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമായ സ്വഭാവ വശങ്ങളെ നാടകീയമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട്.

6. ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അതിന് കഴിയുന്ന വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ്. സ്വപ്നക്കാരനെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക. മാജിക് ബോക്‌സ് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഴയ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ദൈവം ഗ്രൗച്ചോ മാർക്‌സ് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

7. ഈ സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ

ഒരു കോമിക് ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ദൈവികവും, കുറച്ചുകൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചതും, അനുഷ്ഠാനപരവും, കൂട്ടായതുമായ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതും ആന്തരികവുമായ ഒരു ചിത്രം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവത്തിന് സന്തോഷവും ധൈര്യവും ഉണർത്താനും നർമ്മബോധത്തോടെ സ്വയം ഒറ്റിക്കൊടുക്കരുതെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ എങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കണമെന്നും അറിയാം.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ മധുരം കഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദൈവം ചിഹ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, പ്രവണതയുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്എല്ലായ്‌പ്പോഴും പോസിറ്റീവായി കണക്കാക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്, മറിച്ച്, അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയോ സർവശക്തിയുടെ ബോധത്തിന്റെയോ വശങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും, അത് വിധിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയെയും മങ്ങുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഒരു പാലം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ പാലങ്ങളുടെയും സ്കാർഫോൾഡുകളുടെയും അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ദൈവം അഹംഭാവത്തിന്റെ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കാം, സ്വപ്നക്കാരനെ " ദൈവം" എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കമില്ലാത്ത വിധികർത്താവാക്കും. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ പോലും ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും നാർസിസിസത്തിന്റെയും ഈ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ഞാനൊരു ദൈവമാണ്! ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ദൈവമായി തോന്നുന്നു! അതൊരു ദൈവമാണ് !

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.