خواب مدارک دیدن شناسنامه، گواهینامه رانندگی و پاسپورت در خواب چه تعبیری دارد

 خواب مدارک دیدن شناسنامه، گواهینامه رانندگی و پاسپورت در خواب چه تعبیری دارد

Arthur Williams

خواب دیدن اسناد نشان دهنده احساس احترام و ادغام اجتماعی وی در خواب بیننده است. اما این رویاها عمدتاً پر دردسر و پر از دشواری هستند، رویاهایی که در آن اوراق گم شده، دزدیده شده یا بی فایده به نظر می رسد. آن وقت معانی چیست؟ مثلاً در مورد پاره شدن شناسنامه یا گذرنامه گم شده چه فکر کنیم؟ در این مقاله به بررسی نمادگرایی اسناد و موقعیت‌های متفاوتی می‌پردازیم که در آنها خود را در خواب نشان می‌دهند.

>

اسناد در خواب

اسناد خواب به معنای احساس نیاز به تایید اجتماعی است. و همانطور که در مورد کیف پول و پول اتفاق می افتد، نشان دهنده نیاز به احساس امنیت و پذیرفته شدن در محیطی است که در آن زندگی می کنیم.

معنای اسناد در رویاها به مشروعیت خود در میان دیگران مرتبط است و به هویت فرد به عنوان حیوان اجتماعی .

همه مدارک گواهی بر وجود شناخته شده و پذیرفته شده رویا بیننده و در برخی موارد، گذر او به بزرگسالی و تایید آن است.

در واقع، در رویاها و در واقعیت، اسناد "گذر " برای جهان متمدن است و داشتن آنها باعث می شود احساس "درست" و نظم پیدا کند.

آنها نمادی هستند که Se' اولیه خواب بیننده را بیان و تقویت می کنند که آنها را در محافظت کننده ترین و نماینده ترین عملکرد خود نشان می دهد. در حالی که شما آنها را تفسیر می کنیدفرویدی ها اسناد را منطبق با انرژی روانی سوپرایگو می دانند که انگیزه ها، انتخاب ها، قطعیت های رویاپرداز را مشروع یا ناامید می کند.

رؤیای دیدن یا جستجوی اسناد، رویای یافتن آنها در کشوها. پنهان، در کمد، داشبورد ماشین یا در کیف شخص، به نیاز به احساس آرامش، برای داشتن تمام ویژگی هایی که امکان یک زندگی عادی و قابل قبول را می دهد، مرتبط است.

همچنین ببینید: خواب دیدن گلها معنی و نماد گل در خواب

اما اغلب اتفاق می‌افتد که اسناد رویاها گم یا دزدیده می‌شوند و بیننده خواب با اضطراب فزاینده در جست‌وجو به تکاپو می‌افتد. نمادی از کیف پول گم شده یا خالی، نشان دهنده موقعیت های ناامنی، ترس از نداشتن جایگاه مناسب در میان دیگران، ترس از پذیرفته نشدن، عدم عزت نفس است.

رویای اسناد  معنی

 • امنیت
 • بلوغ
 • کنترل
 • عزت نفس
 • تأیید
 • حفاظت
 • هویت اجتماعی
 • مرحله انتقال

رویای اسناد  15 تصویر رویایی

1. رویای جستجوی اسناد

معادل نیاز به امنیت، برای نشان دادن به خود و دیگران به عنوان "بزرگسال، بالغ، توانا " و داشتن فضای اجتماعی خود. این رویایی است که می تواند معانی متضاد را نشان دهد: عدم اطمینان زیاد یا تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی برای زندگی بزرگسالی آماده است واو می‌خواهد خودش را آزمایش کند.

2. رویای از دست دادن اسناد   خواب از دست دادن اسناد و پول

می‌تواند موقعیت‌های واقعی را منعکس کند که در آن فرد احساس می‌کند شناخته نشده، منزوی و ناتوان است. این نماد رویایی دشواری است و وقتی پول نیز از دست می‌رود، حتی منفی‌تر است: همچنین می‌تواند نشان‌دهنده انسداد در فعالیت‌های فرد، ناتوانی در رهایی از موقعیت دشوار، افسردگی باشد.

3 خواب دیدن اسناد پاره شده

معادل عدم احساس نظم یا عدم تایید دیگران است که به بیننده رویا آسیب رسانده و به امنیت و قدرت شخصی وی آسیب رسانده است. این نشان دهنده ناامنی است که بر عزت نفس تأثیر می گذارد.

4. دیدن اسناد نادرست در خواب

شاید بیننده رویا باید جنبه هایی از نقاب اجتماعی خود را که هنرمندانه ساخته شده است، بازتاب نمی دهد، تأمل کند. حقیقت و همچنین در ناامنی که به او اجازه نمی دهد خود را آنطور که هست نشان دهد.

5. خواب امضای اسناد

به معنای پذیرش چیزی یا اشتراک در الگوی زندگی، پذیرش بخشی از یک محیط خاص باشید یا شرایط مربوط به کار یا احساساتی را بپذیرید که نیاز به تأمل دارد.

در برخی از رویاها می تواند واقعیتی مرتبط با وصیت ها، واگذاری ها و تشریفات را منعکس کند.

6 رویا دیدن دزدی اسناد

تصویری است که بیشتر نشان دهنده عدم عزت نفسرویاپرداز و احساس ناکافی بودن او، احساس اینکه او آن چیزی را که لازم است برای بودن مانند دیگران ندارد، احساس نیاز به سازگاری، نیاز به بخشی از دنیای بزرگسالان، اما نادیده گرفتن مراحل ضروری بلوغ است.

7. دیدن شناسنامه در خواب

نماد هویت فرد است که "وجود " فرد را تضمین می کند و حقوقی را که در قانون اساسی کشورش تعیین شده است، تضمین می کند. شناسنامه در خواب با عزت نفس و نقاب اجتماعی مرتبط است.

8. دیدن شناسنامه پاره شده در خواب

در مورد نماد اسناد پاره شده، استعاره ای است از " اشک کردن" از نظر هویت، این مساوی است با احساس عدم شناسایی و پذیرش در برخی زمینه ها. احساس اینکه هیچ کس نیستید.

9. خواب دیدن گواهینامه رانندگی

همان ویژگی های کارت شناسایی را دارد، اما با مفهومی بیشتر از استقلال و تصمیم گیری. تا به امروز، این تنها سندی است که توسط بزرگسالان صادر می شود، زیرا توانایی آنها را در رانندگی وسیله حمل و نقل تایید می کند و از نقطه نظر نمادین، این نشان دهنده مهارت های اکتسابی مشابه، اما همچنین ایمنی، عزت نفس، خودشناسی است. و محیطی که در آن زندگی می کنید.

10. رویای از دست دادن گواهینامه رانندگی

این تصویر، مانند اسناد عمومی تر، بیانگر از دست دادن امنیت در برخی از مناطق است. زندگی شمااجتماعی.

یعنی احساس نکردن توانایی های خود، عدم تایید توانایی های خود، ترس از نداشتن ابزار لازم برای انجام کاری (برای ادامه زندگی یا پروژه).

11 رویا دیدن گذرنامه

توانایی و امکان پرسه زدن فراتر از باریک ترین مناطق را نشان می دهد، " درست و در جای خود " حتی در موقعیت های غیر عادی.

رویا دیدن داشتن گذرنامه مرتب یعنی احساس اعتماد به نفس، احساس اینکه کاغذها را مرتب کرده است.

تصاویر رویایی که در آن شخص آن را درخواست می کند، می رود آن را جمع می کند، استفاده می کند، مثبت بودنش را تقویت می کند که می تواند همچنین به نیاز به انجام یک سفر درونی مرتبط باشد.

این می تواند نشان دهنده مجوز دریافت شده باشد و به خود اجازه انجام کاری متفاوت و خارج شدن از محدودیت ها و عادات معمول را بدهد.

12 رؤیای کنترل گذرنامه ها در مرز

نشان دهنده امید و اعتماد به آینده، پروژه ها، آرمان ها، آرزوهایی برای تحقق است که شامل یک سری مراحل برای غلبه بر آن است. این به معنای تأمل در مرحله بعدی زندگی است.

13. دیدن پاسپورت دزدیده شده در خواب

همانند اسناد دزدیده شده نشان دهنده احساس کمبود خواب بیننده است، کمبودی که با موارد مبهم و نامشخص پر شده است. حساب کردن روی کمک و دستکاری دیگران.

یعنی استفاده از دیگران برای سوار شدن (یکهدف، یک آرزو، یک هدف، یک سطح بالا در محل کار).

14. رویای فراموش کردن گذرنامه   رویای خروج و فراموش کردن گذرنامه

منعکس کننده ترس از عدم توانایی است. تجربه هویت خود، ناتوانی در نشان دادن مهارت های حرفه ای خود، احساس ناامنی. در برخی از رویاها این می تواند سیگنالی باشد که ناخودآگاه قسمتی از خود را برجسته می کند که حواسش پرت شده است که به قوانینی که باید رعایت شود اهمیتی نمی دهد.

15. خواب دیدن از دست دادن گذرنامه

به معنای نداشتن است. هیچ حمایتی و مشروعیتی برای ادامه در هیچ زمینه ای وجود ندارد.

گاهی اوقات نشان دهنده ترس بیننده خواب، تمایل او به ادامه ندادن، رها کردن چیزی، ماندن در قلمرو خود و لنگر انداختن به عادات خود است. 3

مرضیه مزاویلانی کپی رایت © تکثیر متن ممنوع است

آیا خوابی می بینید که شما را مجذوب خود می کند و می خواهید بدانید که آیا برای شما پیامی دارد یا خیر؟

 • من می توانم تجربه، جدیت و احترامی را که رویای شما سزاوار آن است به شما ارائه دهم.
 • چگونه درخواست مشاوره خصوصی من را بخوانید
 • اشتراک رایگان در خبرنامه راهنمای 1500 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند همین حالا مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

رویابین عزیز، اگر شما نیز آرزوی جستجو یا گم کردن اسناد را داشته اید، امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده و بوده استکنجکاوی شما را برآورده کرد.

اما اگر آنچه را که دنبالش بودید پیدا نکردید، به یاد داشته باشید که می توانید رویای خود را در بین نظرات مقاله ارسال کنید و من به شما پاسخ خواهم داد.

یا شما اگر می خواهید با یک مشاوره خصوصی بیشتر بیاموزید، می توانید برای من بنویسید.

اگر به من کمک کنید اکنون کارم را منتشر کنم ممنون می شوم

همچنین ببینید: خواب نوشیدن خواب تشنه بودن معنی

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.