خواب دیدن کبوتر معنی کبوتر و کبوتر در خواب

 خواب دیدن کبوتر معنی کبوتر و کبوتر در خواب

Arthur Williams

فهرست مطالب

خواب دیدن کبوتر با "آرامش"، با آرامش، هماهنگی و زیبایی متعادل و ساده همراه است. اما حتی کبوتر در رویاها معانی مطلوبی دارد حتی اگر مادی و ملموس تر از کبوتر معنوی باشد. در مقاله سمبولیسم این پرندگان و تصاویر مختلف رویایی و ارتباط احتمالی با واقعیت است. 4>

خواب دیدن کبوتر

خواب دیدن کبوتر به معنای برخورد با آرزوهای صلح و هماهنگی است. از قدیم الایام آرامش، معصومیت و قداست به این حیوان نسبت داده شده است و آن را به تصویری مثبت تبدیل می کند که از لذت های ساده و صمیمی، سلامت جسمی و روحی خبر می دهد.

در مورد سایر پرندگان، کبوتر در خواب است. نماد تعالی غرایز سطح معنوی نیازها و نگرش‌های رویا بیننده که مشتاق روح است، جنبه‌های روانی روشن‌تر و اثیری‌تر، ارزش‌های والا.

خواب دیدن کبوتر نمایشی از فضایل روح، ذات و آرزوهای انسانی، اما می تواند روح یونگ را نیز نشان دهد.

در موقعیت های دیگر رویایی نماد دختری است، زنی که رویاپرداز نسبت به او تحسین می کند، که ایده آل می کند. یا نسبت به او احساس محبت و مهربانی، کودکی، صفات ساده لوحی و معصومیت در درون خود یا نزدیکان دارد.

دیدن آن در حال پرواز است.استعاره از صلح پس از درگیری، وفاداری و تعهد در یک رابطه.

رؤیای کبوتر نمادگرایی

سمبلیسم کبوتر به عهد عتیق و پایان جهان جهانی مرتبط است. سیل هنگامی که در آسمان ظاهر می‌شود با شاخه‌ای زیتون در منقار خود برای اعلام آشتی بین خدا و انسان و به عنوان پیام امید و تولد دوباره.

در کتاب مقدس و در انجیل، کبوتر روح خدایی که بر سر انسان و طبیعت می چرخد، روحی که به سمت بالا می چرخد، اما به دلیل زیبایی و صراحتش با صفا و زیبایی زنانه و با سادگی متواضعانه و محفوظ همراه است

در شمایل نگاری مسیحی کبوتر نماد روح القدس و عید پاک است، نشان دهنده روح خداوند است که مراقب انسان است، پاکی، سادگی، فروتنی که نمونه ای برای مؤمن و بخشش، امید، تولد دوباره پس از هر مرگ نمادین است.

به طور کلی با پاکدامنی همراه بود، در یونان باستان آن را پرنده مقدس آفرودیت می دانستند و همچنین نشان دهنده شادی های عشق و وفاداری بود.

رویای کبوتر معنی

معنای کبوتر سفید در خواب همیشه مثبت و دلگرم کننده است که نشان دهنده جنبه های عینی و در نتیجه آشتی و آرامش و صلح است که در یک رابطه یا در خانواده یا ذهنی و در نتیجه جنبه های خود (یا دیگران) حاصل می شود.معصوم، سبک، روحانی که باید شناخت.

معنای کبوتر و کبوتر در خواب مربوط به:

 • طهارت
 • فضیلت
 • بی گناهی
 • ساده لوحی
 • سادگی
 • تواضع
 • وفاداری
 • عشق افلاطونی
 • عشق ایده آل
 • عشق زناشویی
 • خوبی ذهن
 • صدقه، سخاوت
 • آرامش درونی
 • آشتی
 • آرامش , آرامش
 • معنویت
 • تعالی غرایز (جنسیت، پرخاشگری)
 • ایمان
 • امید
 • تجدید تولد
 • پایان یک مرحله گذرا
 • عشق ایده آل
 • شیرینی، درک

رویای کبوتر 19 تصویر رویایی

1. خواب دیدن یک کبوتر سفید    دیدن یک کبوتر در حال پرواز

تصویر کلاسیک پاکی، خوبی و صداقت است. می تواند در برخی زمینه ها از صلح خبر دهد.

رویای پرواز کبوتر به نیت جدی و صادقانه در یک رابطه دوستی یا عشقی مرتبط است. رویا بیننده آرزوی پیوندی پایدار و عمیق را دارد.

2. دیدن کبوتر سفید در خانه   دیدن کبوتر سفیدی که وارد خانه می شود

نماینده آرامش و آرامش درونی در خانواده و خانواده است. نیاز به کشف دوباره هارمونی با عزیزان این می تواند نشان دهنده تأثیر مثبت فردی باشد که می داند چگونه روح را آرام و آرام کند یا نمادی از بخش اصلی شخصیت باشد.آرزوی آشتی، توافق، صدقه، شفقت.

3. خواب داشتن کبوتر یا کبوتر

به معنای لذت بردن از لذت و صمیمیت خانوادگی است. از اهمیت این پیوندها آگاه باشید.

4. دیدن یک کبوتر سفید زخمی

اغلب به آسیب‌پذیری زخمی، نیت خوب که درک نشده است، حساسیت بی‌گناه و به گاهی اوقات، کمی کودکانه.

این می تواند به یک فرد نزدیک مرتبط باشد که احتمالاً از نگرش بیننده خواب آزرده خاطر شده است یا برعکس، به بخشی به همان اندازه ساده لوح و سهل گیر از خود که آسیب دیده است. توسط دیگران

این استعاره از صلح شکسته است.

5. خواب کبوتر مرده

منعکس کننده وضعیت بحران و اختلاف است یا به بخشی از خود اشاره می کند. که دیگر توهم و امیدی ندارد.

6. رویای کشتن یک کبوتر

تصویری از این نوع مسئولیت‌های بیننده خواب را در درگیری برجسته می‌کند یا نشان‌دهنده سرکوب انگیزه‌های روحی یا احساسی است. 3

کشتن کبوتر در رویاها همچنین می تواند با تلاش برای "کشتن " احساسات لطافت و عشق در درون خود مرتبط باشد

7. خواب رها کردن کبوتر سفید

به معنای اجازه دادن به احساسات حبس شده در درون است.

کبوتر سفید در رویاها اغلب با خوبی ذهن، آرامش و نیاز به بیان آنها مرتبط است.فعالانه در زندگی فرد فعال است.

8. دیدن یک کبوتر در حال غوغا

رویا بیننده را به شیوه ای واضح تر و آرام تر برای برخورد با رویدادها یا احساسی که در حال تولد است، به یاد می آورد تا در آن سقوط کند. عشق و شیرینی در رابطه.

9. خواب کبوتر در رختخواب

نشان دهنده عدم صمیمیت جنسی و پاکدامنی بیننده است. اما می تواند به نیاز به توافق در زوجین و هماهنگی درست در لحظات تنهایی و صمیمیت اشاره داشته باشد.

10. خواب کبوتر خاکستری    رویای کبوترهای خاکستری

می تواند نشان دهنده فردی است " خاکستری " و سرخورده و دیگر هیچ امید و ایده آلی ندارد.

در حالی که کبوترهای خاکستری در خواب نمایانگر افکار مالیخولیایی و تا حدودی غم انگیز هستند که بر لذت و رفاه بیننده رویا تأثیر می گذارد.

11. دیدن یک کبوتر سیاه در خواب

می تواند به فردی مرتبط باشد که تأثیر منفی بر رویا بیننده دارد، نشان دهنده فقدان ایده آل ها و ترس از دست دادن آرامش است.

12. خواب دیدن کبوترهای سفیدی که در آسمان پرواز می کنند

تصویر مثبت و دلگرم کننده ای است که با افکار صلح مرتبط است. این می تواند رویای تأیید یک نتیجه به دست آمده، توافق انجام شده، ابراز محبت و عشق باشد.

13. خواب دیدن کبوتر عید پاک

e نمادی از آیین گذر است که مرتبط است. با عید پاک، شکوفایی بهار و تولد دوباره ای که اتفاق می افتد، برایرویاپرداز، به شیوه ای آرام و شیرین و در میان محبت های خانوادگی.

14. خواب دو کبوتر    خواب دو کبوتر

تقریباً همیشه به زوج، عشق، ازدواج اشاره دارد. به عبارت "دو مرغ عشق " یا " دو کبوتر" فکر کنید که بیانگر عاشقان و نیاز آنها به نزدیکی است.

از این منظر، دو کبوتر در خواب آنها می توانند هارمونی اضداد، اتحاد مذکر و مؤنث، یین و یانگ را نشان دهند.

همانند کبوتر، دیدن کبوتر در خواب مثبت است و بیانگر احساس محبت و دوستی، وفاداری و باروری است.

کبوتر یا مرغ عشق در خواب می تواند نماد فرزندان یا دوستان بیننده خواب باشد.

15. خواب دیدن کبوتر خوردن

به نیاز به تاکید مرتبط است ( «تغذیه کردن») به جنبه هایی از خود که از یک ایده آل پیروی می کنند، به یک ایده یا شخص «وفادار» هستند. شاید از خواب بیننده سوء استفاده می کنند و مهاجمان آزاردهنده ای هستند.

16. دیدن کبوترهای مهاجم    خواب دیدن کبوتری که به شما حمله می کند

به موارد فوق مرتبط است، زیرا کبوترهایی که در خواب به راحتی نوک می زنند منعکس کننده افراد صمیمی متعصب، توهین آمیز و پرخاشگر است (آنها می توانند دوستان یا اعضای خانواده باشند).

اما کبوتری که در رویاها نوک می زند نیز می تواند تصویر خود بیننده خواب باشد وخشم او که به سمت دیگران تخلیه می‌شود.

17. خواب کبوترانی که روی سر شما مدفوع می‌کنند   خواب کبوتری که روی شما مدفوع می‌کند

بیانگر اتفاق ناخوشایند و نامناسبی است که بیننده خواب با خود مواجه می‌شود، اما تصویر همچنین می تواند به کینه توزی، تصادف، شایعات بدخواهانه اشاره کند، چیزی که قابل پیش بینی نیست، اما تأثیرات آن را فرد متحمل می شود.

به معنای تحمل  اثرات یک خیانت، یک تهمت، یک شایعه است.

18. خواب دیدن یک کبوتر

می تواند نشان دهنده نیاز به ادغام ویژگی های مثبت کبوتر باشد: وفاداری، باروری، دوستی، عشق.

19. خواب یک حامل کبوتر

برای فرهنگ عامه اخبار و تازگی به ارمغان می آورد، اما همچنین نشان دهنده احساس وظیفه، مسئولیت و وفاداری به کار است.

مرضیه مزاویلانی حق چاپ © کپی برداری از متن ممنوع است

همچنین ببینید: عنکبوت در خواب تعبیر خواب عنکبوت
 • اگر راهنمایی خصوصی من را می خواهید، به Rubrica dei Sogno دسترسی داشته باشید
 • به صورت رایگان در خبرنامه راهنما مشترک شوید 1500 نفر دیگر قبلاً عضویت را انجام داده اند

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، امیدوارم که شما هم خواب کبوتر را دیده باشید زیرا این نماد واقعاً زیبایی است که به جستجوی صلح و هماهنگی پیوند خورده است. اگر آنچه را که به دنبال آن بودید در بین تصاویر پیشنهادی پیدا نکردید، به یاد داشته باشید که می توانید رویای خود را در بین تصاویر قرار دهید.نظر دهید و پاسخ من را دریافت خواهید کرد. اما اگر اکنون با کمی ادب متقابلاً تعهد من را جبران کنید از شما متشکرم:

همچنین ببینید: شراب در رویاها خواب نوشیدن شراب

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.